Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får fjerne kulturminner fra nasjonalpark

Dovrefjell nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften slik at pilspisser og andre kulturminner som smelter ut av isbreer og snøfonner, kan samles inn og plasseres på museum.

Tillatelsen til å samle inn slike arkeologiske funn - såkalte fonnefunn - er gitt til Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune og gjelder Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark for perioden 2011-2013. Innsamlingen skal skje i forbindelse med et sikringsprogram finansiert av Miljøverndepartementet. Et vilkår for tillatelsen er at eventuelle funn skal tas vare på og oppbevares på Kulturhistorisk Museum i Oslo. Verneforskriften for nasjonalparken inneholder bestemmelser om at kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse, og at løse kulturminner ikke kan flyttes eller fjernes. Derfor har det vært nødvendig med dispensasjon. En viss tvil

Dovrefjell nasjonalparkstyre uttrykker en viss tvil, men konkluderer likevel med at det vil være riktig å fravike hovedregelen. «Et hensyn som taler mot å gi dispensasjon, er at disse løse kulturminnene har ligget i fjellet i flere hundre år, og fortsatt bør være der de ligger», heter det i svarbrevet til Oppland fylkeskommune. Men Nasjonalparkstyret legger avgjørende vekt på at innsamlingen av fonnefunn gjennomføres for å hindre at gjenstandene blir ødelagt av vær og vind etter at de er smeltet fram av isen. Videre blir det konkludert med at innsamlingen vil ha begrenset virkning for verneverdiene og «sannsynligvis ikke stride mot verneformålet samlet sett». Frykter privat innsamling

Annonse

Blant argumentene som taler for å gi dispensasjon, nevner Dovrefjell nasjonalparkstyre også muligheten for at kulturminnene kan bli fjernet av andre enn fagfolk. «Hvis slike løse kulturminner blir funnet og tatt med av privatpersoner, vet man ikke hvor de vil bli oppbevart, og hvordan de vil bli tatt vare på i fremtiden», heter det i premissene for nasjonalparkstyrets vedtak. I brevet nevnes bare ett fonnefunn foreløpig i Opplands del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dette gjelder et pilskaft som ble oppdaget på Høgtunga i Lesja kommune. ©NTB

Neste artikkel

Ny undersøkelse: Én av seks gjør en frivillig innsats for kulturminnevernet