Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direktoratet for naturforvaltning kritisk til vindmøller i Trøndelag

Planlagte vindkraftprosjekter i Trøndelag kan komme i sterk konflikt med friluftsinteresser og nasjonale miljømål, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Tre nye vindparker planlegges i Rensfjellområdet i kommunene Selbu, Melhus og Klæbu. TrønderEnergi og tyske E.ON planlegger opp til 200 vindturbiner i området. Det vil i så fall bli de første vindparkene i innlandet i fylket. Mens mange grunneiere har stilt seg positivt til planene, øker motstanden blant friluftsfolk og naturvernere. Høyt konfliktnivå

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har vurdert i hvor stor grad de tre prosjektene kommer i konflikt med naturmiljø og kulturminner. To av de tre prosjektene plasseres i konfliktkategori D-E, på en skala fra A til E. E betyr antatt svært stor konflikt med nasjonale miljømål.

Les også: Småsamfunn med energi-kontroll - Nationens Kari Gåsvatn kommenterer

DN viser til at vindparkene ligger i et stort inngrepsfritt naturområde, delvis med villmarksone. Det er samtidig et viktig friluftsområde for befolkningen i Trondheim og nabokommunene. - I Sør-Norge er det svært sjelden med inngrepsfrie områder og villmarksområder så nært store byer. Det er en viktig grunn til at vi vurderer konfliktnivået som såpass høyt, sier seksjonssjef Svein Grotli Skogen i DN til NTB. Rovfugl og pilegrimer

Det er også observert både kongeørn, tårnfalk, jaktfalk og dvergfalk i området, mens trane og kortnebbgås passerer på trekk. Planområdet skal inngå i yngleområde for gaupe, og det er registrert brunbjørn i området.

Annonse

Les også: Vurderer milliardsatsing på vindkraft i innlandet

Pilegrimsleden gjennom Østerdalen passerer også gjennom området, med egen trasé til Trondheim sentrum, konstaterer DN i sin konfliktvurdering. Utredninger

Utbyggingsplanene er ennå på et forberedende stadium. Før de to kraftselskapene kan søke om konsesjon for utbygging må de gjennomføre et utredningsprogram om mulige konsekvenser av vindparkene, også for natur og miljø. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som fastsetter utredningsprogrammet. Det skal også godkjennes av Miljøverndepartementet. Konkrete konsesjonssøknader vil derfor trolig ikke bli sendt før mot slutten av året eller i løpet av neste år. To av de tre berørte kommunene, Melhus og Selbu, har stilt seg positive til videre utredninger. Klæbu kommune har fått utsatt høringsfristen til slutten av mai. (©NTB)

Neste artikkel

Olje- og energiministeren lover tiltak etter rekordhøye strømpriser