Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bioforsk og Småbrukarlaget sammen om norsk matproduksjon

Furuberg støtter fullt ut den felles satsinga på storskalaforsøk som tenkes settes i gang på økologisk kretsløpslandbruk.

- Miljøet på Tingvoll og Bioforsk Økologisk er svært viktig for utviklinga av landbruket i Norge framover, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg da hun var på besøk på Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Hun støtter fullt ut den felles satsinga på storskalaforsøk som tenkes settes i gang på økologisk kretsløpslandbruk. Furuberg er bekymra for at vi bygger norsk landbruksproduksjon mer og mer på importerte innsatsmidler. Les også: Konvensjonelt landbruk kan lære av det økologiske I storskalaforsøket vil forskerne se på effekten av økologisk landbruk i en større sammenheng og studere på effektene av bruk av lokale ressurser og næringsstoffer. Ei faggruppe nedsatt av Statens Landbruksforvaltning har på oppdrag av avtalepartene utarbeida et forslag til hvordan et slikt forsøk kan gjennomføres. Les også: Laveste omdisponering av dyrka mark siden 1976 - Statistikk viser at det fulldyrka arealet i Norge er på et svært lavt nivå. Jeg har ikke funnet noe land i verden med lavere matproduksjonsareal per person, sier hun. - Det importeres stadig mer kraftfôrråvarer, selvforsyningsgraden reduseres, bruk legges brakk, det skjer konsentrasjon av matproduksjon til få områder i landet, rekrutteringen svikter. Det globale bildet for økt matproduksjon er mørkere, fortsetter Furuberg. MATJORD Snart vil Merete Furuberg sitte og forhandle med staten om overføringene fra staten til landbruket. Da er krava klare for økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet. - Det må blant annet legges inn en nullvisjon for nedbygging av matjord, sier hun, og mener at vi minst må ha to dekar per person for øke sjølvforsyningsgraden og matsikkerheta i landet. Hun mener også at en må jobbe aktivt for å stoppe bruksnedlegginga og styrke distriktsjordbruket. Les også: Bondelaget vil gi all dyrka og dyrkbar mark et juridisk vern BEITERESSURSER Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er også opptatt av hvordan en kan ta i bruk de ubrukte utmark- og beiteressursene på en mer effektiv måte. Derfor var Merete Furuberg svært interessert i forskningsprogramma på Tingvoll, der en ser på problema med flått i utmarksbeite og alternative måter å gjerde inn dyra på. Direktør Kristin Sørheim ved Bioforsk Økologisk, som også er veterinær, deltar aktivt i prosjektet som ser på dyrevelferden i saueflokken ved bruk at Nofence. Ett nytt, usynlig gjerdesystem som bruker gps, lyd og elektrisk støt for å holde sauer innenfor et bestemt område. - Satsingen på grovfôr og beite må økes. Utmarksressursene representerer et stort potensial for økt matproduksjon i Norge. Rovviltutfordringen må bli løst. Produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet må opprettholdes, mener Merete Furuberg. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Annonse

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger