Hverdagen til norske barn har endret seg drastisk. De praktiske og sosiale erfaringene og ferdighetene man tidligere forventet at elevene hadde med seg inn i klasserommet er ikke lenger en selvfølge.

Læring er en sammensatt prosess der en rekke elevforutsetninger må være til stede for at læring skal skje. En av disse er engasjement hos eleven for det denne skal lære. I sin bok Anerkjennelse i skolen (2020) påpeker professor Arne Nikolaisen Jordet at 50–70 prosent av elevene i grunnskolen uttrykker at de kjeder seg på skolen.

Likeså svare 3 av 4 ungdomsskoleelever at de synes skolen er for teoretisk. En rekke undersøkelser bekrefter det samme. Den kjente skoleforskeren Johan Hattie kaller dette «the engagements problem». Kjedsomhet kan være en spire til aktivitet og kreativitet, men innenfor klasserommets fire vegger har eleven kun to valg: Enten søker de tilflukt inn i sin egen tankeverden eller de velger utagerende og forstyrrende adferd.

Ingen av valgene fører til bedre læring, men derimot til mindre læring og skolevegring med påfølgende frafall fra videregående skole som resultat.

Det er derfor med stor glede vi heier på det initiativet kunnskapsminister Tonje Brenna har tatt for å få laget en stortingsmelding om barn, ungdom og utdanning. Når hun uttaler til Utdanningsnytt.no at «Vi må sørge for at opplæringen blir mer variert, og at elevene kommer seg ut av klasserommet», er det som musikk i våre ører. Etter å ha møtt hundrevis av lærere og elever i løpet av denne våren vet vi at initiativet blir møtt med stor applaus og forventning også blant disse.

I norsk grunnskole finnes utallige dyktige lærere som nettopp greier det å skape engasjement for læring gjennom praktiske aktiviteter og ved å bruke naturen som læringsarena. Deres kompetanse er gull verdt for utviklingen av en grunnskole som er tilpasset elevforutsetningene. I tillegg finnes mange praktikere i nærmiljøet utenfor skolen som har mye å lære elevene.

Deres kompetanse må brukes i utviklingsarbeidet. 28 interkommunale friluftsråd står også klare til å bidra. De sammen med engasjerte lærere, praktikere og grunnskoler vil gjerne gi erfaring og innspill i arbeidet med ny stortingsmelding. Dette gjennom felles utviklingsarbeid. La oss få muligheten til å bidra.