ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Her finner du dine muligheter for tilskudd

Mange får ikke det tilskuddet som er lovet politisk gjennom jordbruksavtalen. Her kan du sjekke hva du har mulighet til.

Vinterlandskap fotografert av Bjørn Stuedal
Vinterlandskap fotografert av Bjørn Stuedal

De maksimale tilskuddssatsene fra Innovasjon Norge blir justert gjennom jordbruksoppgjøret hver vår. Men bøndene opplever ikke at de får det som har blitt lovet. Årsaken er stor etterspørsel og begrensede midler.

Sjekk situasjon i ditt fylke

I hvert fylke utarbeides en regionale strategi for næringsutvikling. Dette er førende for hvordan Innovasjon Norge skal prioritere søknader ut fra ulike produksjoner. Strategien gir også føringer på andel tilskudd og maksimale beløp.

På våre fagsider om investeringer finner du en lenke til Innovasjon Norge og de regionale retningslinjene som er vedtatt for hvert fylke.

Svært få får maksimalt tilskudd

Tilskudd fra Innovasjon Norge til investeringer i landbruket i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan gis med inntil 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

Øvre grense for tilskudd er 2 millioner kroner per prosjekt, men også her er det i praksis klare begrensninger. Fordi det er mange som søker, er det uvanlig at man får så stort tilskudd.

Fortsatt prioritering av sau og ammeku

Selv om det er overproduksjon av sau og tydelig går mot det samme for ammeku, har flere fylker disse produksjonene som prioriterte områder for tilskudd til nyinvesteringer. Kun Rogaland sier at investering til sau ikke er prioritert. I Møre og Romsdal ønsker også å begrense det.

– Med bakgrunn i markedssituasjonen vil vi prioritere lønnsomme prosjekter for ammekuproduksjon og begrense finansieringen av antall sauesaker, står det i de regionale retningslinjene for Hordaland.

Lite til kylling og gris

Det er stort sett bare for kraftfôrbaserte produksjoner at det tas klare forbehold. Ofte er det med begrunnelse i markedssituasjonen. Men noen unntak finnes. I Buskerud og Vestfold kan du få tilskudd til investeringer innenfor samme omfang som i dag.

Ellers nevnes en rekke ting som ikke prioriteres, slik som: redskapshus, verksted, kjøp av tilleggsareal, og hest Det gis heller ikke tilskudd til prosjekter som har preg av at det er vedlikehold.

Undersøk og send søknad i tide

Noen fylker har satt søknadsfrister, mens andre har fortløpende behandling av søknadene. Generelt gjelder det å være tidlig ute med kontakt overfor kommunen som er ditt søknadspunkt for midler fra Innovasjon Norge.

– Innvilget støtte er ofte lavere enn omsøkt. Utmålingen er en følge av stor etterspørsel etter IBU-støtte i forhold til rammer, og en vurdering av behovet for risikoavlastning og utløsende effekt på investeringen, står det eksempelvis i retningslinjene fra Agder.

Neste artikkel

Hvor stor bør bufferkontoen være?