ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Grovfôranalyser er nøkkelen til riktig fôring

Grovfôret utgjør en svært viktig del av fôrrasjonen til drøvtyggere. Det er som regel produsert hjemme på gården, og det fôret man produserer er det man har til rådighet. Utnytt fôret best mulig ved å velge riktig tilleggsfôr og disponere grovfôrressursene riktig. Ditt beste hjelpemiddel er grovfôranalyser.

For alle drøvtyggere er struktur i fôrrasjonen helt avgjørende for en velfungerende vom. Foto: Eurofins Agro
For alle drøvtyggere er struktur i fôrrasjonen helt avgjørende for en velfungerende vom. Foto: Eurofins Agro

For alle drøvtyggere er struktur i fôrrasjonen helt avgjørende for en velfungerende vom. Det er derfor viktig at det er tilstrekkelig med grovfôr i dyras fôrrasjon. Et godt grovfôr kan dekke en stor del av dyras behov for energi og næringsstoffer, og det er viktig å ha kjennskap til hva grovfôret inneholder. Det gir deg mulighet til å sette opp en så optimal fôrplan som mulig, og å kunne kombinere dine grovfôrpartier på best mulig måte.

Et godt grovfôr kan dekke en stor del av dyras behov for energi og næringsstoffer, og det er viktig å ha kjennskap til hva grovfôret inneholder.

Fôrets næringsinnhold

Grovfôranalysene gir deg kunnskap om fôrets næringsinnhold og mineralstatus slik at du kan velge riktig type og mengde kraftfôr og annet tilleggsfôr. Kunnskap om fôrets gjæringskvalitet og hygieniske kvalitet er viktig for å sjekke fôrets smakelighet og lagringsstabilitet, og for å forebygge at dyr og mennesker utsettes for uønskede mikroorganismer. En analyse av hygienisk kvalitet kan også avdekke om grovfôret er en uønsket kilde til sporer i melka.

Analyser av de ulike grovfôrpartiene gir oversikt over de grovfôrressursene du har tilgjengelig, og hjelper deg å disponere grovfôret riktig gjennom året. Analyseresultatene gir også en god evaluering av årets produksjon, og hjelper deg å ta de rette avgjørelsene for å optimalisere grovfôrproduksjonen ytterligere i kommende sesong. Grovfôranalyser er med andre ord et viktig hjelpemiddel i mange prosesser på gården.

Analyser av de ulike grovfôrpartiene gir oversikt over de grovfôrressursene du har tilgjengelig, og hjelper å disponere grovfôret riktig gjennom året. Foto: Eurofins Agro
Analyser av de ulike grovfôrpartiene gir oversikt over de grovfôrressursene du har tilgjengelig, og hjelper å disponere grovfôret riktig gjennom året. Foto: Eurofins Agro

Mineraler og kation/anion-balanse

Mineralene er viktig for mange av kroppens funksjoner. Det er viktig å sikre at dyra får tilskudd av de mineralene de trenger. Særlig for dyr som får lite kraftfôr, er høytytende eller er i kraftig vekst, er det viktig å påse at alle mineralbehov blir dekket. Både for lite og for mye av et mineral kan gi negative effekter på dyra. Noen mineraler kan ved for store mengder fortrenge andre mineraler, andre mineraler kan være giftige, deriblant flere av mikromineralene. Andre mineraler kan en lett få mangel på, og da er tilskudd særlig viktig.

For å velge riktig mineralblanding, trenger du informasjon om grovfôrets innhold av mineraler, noe en grovfôranalyse gir deg. Mineralanalyser bestilles som tillegg til analyse av næringsinnhold. Eurofins Agro har satt sammen mineralpakker som dekker ditt behov. Nytt av året er at du får klorid (Cl) med i den vanlige analysepakken for næringsinnhold (gjelder alle NIR-analysepakker), og at du da får både mineraler og kation/balanse til samme pris som den «vanlige» mineralpakken kostet før.

Foto: Eurofins Agro
Foto: Eurofins Agro

Gjæringskvaliteten påvirker fôropptaket og melkekvaliteten

Grovfôrets smakelighet og fordøyelighet har stor innvirkning på hvor mye dyret kan, eller vil, spise av fôret. Her har gjæringskvaliteten stor betydning. Formålet med gjæringsprosessen er å sikre et lagringsstabilt fôr der næringsstoffene bevares på en god måte. God gjæring gir et smakelig fôr som dyra gjerne vil spise. For høytytende dyr kan god gjæringskvalitet være avgjørende for å sikre fôropptak nok til å opprettholde melkeproduksjonen på ønsket nivå.

Gjæringsprosessen henger nært sammen med tørrstoffinnholdet i fôret. Ved høyere tørrstoff vil et velgjæret fôr ha mer sukker, høyere pH og et lavere innhold av organiske syrer enn et våtere fôr. I våtere fôr blir tilsetningsmiddel ofte brukt for å sikre rett gjæring. Målet er å få en melkesyregjæring i fôret. Jo våtere fôret er, jo lavere pH er ønskelig. Samtidig må ikke pH bli så lav at vomma blir for sur. En kan også få for sterk gjæring i surfôret og dette gir lavere fôropptak. Det er ønskelig at pH i grasmassen synker raskt i startfasen av gjæringsprosessen. Da bevares graset bedre, og melkesyregjæringen hjelpes i gang. Smørsyregjæring er uønsket, da dette kan resultere i smørsyresporer og smaksfeil på melka. Etanol kan også gi smaksfeil, såkalt fôrsmak, på melk.

Vi anbefaler derfor å velge ut de største partiene fra hver slått, sørge for representative prøver, og få disse analysert. Da har man et godt grunnlag for videre fôrplanlegging.

Å analysere fôret for gjæringskvalitet gir svar på fôrets innhold av gjæringsprodukter, herunder organiske syrer, etanol og ammoniakk. For surfôr av vanlig eng beregnes også fôrets opptaksindeks, som sier noe om hvor stort fôropptak dyra kan forventes å ha. Analyse av gjæringskvalitet er et godt tillegg til analyse av næringsinnhold og mineraler.

Det finnes mange måter å konservere graset på, men felles for dem alle er at analyser er avgjørende for fôrplanleggingen. Foto: Eurofins Agro
Det finnes mange måter å konservere graset på, men felles for dem alle er at analyser er avgjørende for fôrplanleggingen. Foto: Eurofins Agro

Fôrets hygieniske kvalitet

Hygieniske analyser brukes for å påvise uønskede mikroorganismer, som bakterier, mugg og gjærsopp, i fôret. Dårlig hygienisk kvalitet på fôret kan gi dårlig lagringsstabilitet, redusert fôropptak, eller i verste fall ha negativ påvirkning på dyras helse og reproduksjon. For de som driver melkeproduksjon, er det også viktig å tenke på at grovfôr er hovedkilden til sporer i melk.

Bestill analyse av de største partiene

Næringsinnhold og mineralstatus i grovfôr kan variere mye fra år til år, fra slått til slått og fra skifte til skifte. Grovfôrkvaliteten påvirkes av en rekke faktorer, blant annet kan botanisk sammensetning, alder på enga, jordtype, gjødsling, værforhold, slåttetidspunkt, høstemåte og konserveringsmetode spille inn. For mange er det lite hensiktsmessig å skulle analysere alle partier med fôr. Det anbefales derfor å velge ut de største partiene fra hver slått, sørge for representative prøver, og få disse analysert. Da har man et godt grunnlag for videre fôrplanlegging.

Foto: Eurofins Agro
Foto: Eurofins Agro

Eurofins Agro

Eurofins Agro er landets ledende laboratorium for landbruksanalyser. Grovfôranalyser er en av våre spesialiteter, og vi tilbyr ferdige analysepakker som dekker ditt behov:

Næringsinnhold

Mineraler/mikromineraler

Gjæringskvalitet

Hygienisk kvalitet

Spør oss om gratis prøveemballasje hos din rådgiver, hos Norgesfôr eller hos mange mange av Felleskjøpets anlegg.

Neste artikkel

Vit hva du sprer på jordet