ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

God planlegging gir god avling

Jordanalyser er et nyttig verktøy for å planlegge gjødsling og kalking av jorda. Hvordan jordprøvene tas ut, og hvilke metoder som benyttes, er avgjørende for at analysene skal gi et godt bilde av næringsstatus og surhetsgrad i jorda. Koordinatfestede jordprøver er også en viktig del av presisjonslandbruket.

Uttak av jordprøver skjer gjerne på høsten etter at avlingen er høstet. Jordanalysene er viktig for planlegging av neste sesong. Foto: Niklas Mørkland
Uttak av jordprøver skjer gjerne på høsten etter at avlingen er høstet. Jordanalysene er viktig for planlegging av neste sesong. Foto: Niklas Mørkland

Gjødslingsplanen er et viktig styringsverktøy for agronomisk, økonomisk og miljømessig tilpassing av drifta. Målet er å få kvalitetsmessig god avling og samtidig begrense avrenning og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealene. I en gjødslingsplan tallfestes behovet for tilførsel av næring til den aktuelle jordbruksveksten på hvert enkelt skifte. Behovet beregnes fra jordas næringsinnhold og vekstenes næringsbehov og produksjonspotensial. Planleggingen må også ta høyde for jordas egenskaper, gjødselpriser, og ikke minst gårdens egne ressurser i form av husdyrgjødsel og landbrukskompost.

God agronomi gir god avling

For å oppnå store avlinger med høy kvalitet må man tilstrebe en balansert gjødsling, der jordas innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer er tilnærmet det plantene trenger. Jordanalysene gir kunnskap om jordas innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer og surhetsgrad (pH), og danner på den måten grunnlaget for beregning av behovet for gjødsling og kalking. Ifølge Forskrift om gjødslingsplanlegging skal representative jordprøver tas hvert 4. til 8. år. Jordart, værforhold og type vekster på skiftet har imidlertid stor betydning for endringer i næringsstatus og pH over tid. Å lage gjødslingsplan ut fra gamle jordanalyser er derfor ikke optimalt. For å utnytte avlingspotensialet anbefales det uttak av jordprøver hvert 4.-5. år. Kort intervall på prøvetakingen gir oppdatert kunnskap om jordas utvikling, noe som igjen gir grunnlag for å tilpasse gjødslingsplanene til de faktiske forhold.

Jord er ikke bare jord. Bestemmelse av jordart i jordprøvene er en viktig parameter for å lage gode kalkings- og gjødslingsplaner. Foto: Eurofins Agro
Jord er ikke bare jord. Bestemmelse av jordart i jordprøvene er en viktig parameter for å lage gode kalkings- og gjødslingsplaner. Foto: Eurofins Agro

Jordanalyser etterligner planterøtter

Plantene utnytter kun en liten del av det totale innholdet av næringsstoffer i jorda. De mest reaktive komponentene i jorda er leire, oksider og organisk materiale. Disse binder og frigjør næringsstoffer forskjellig, blant annet avhengig av surhetsgraden i jorda. Jordanalysene som ligger til grunn for gjødslingsplanlegging, baserer seg på svake ekstraksjonsløsninger som etterligner planterøttenes næringsopptak.

«Jordanalysene gir kunnskap om jordas innhold av plantetilgjengelige næringsstoffer og surhetsgrad (pH), og danner på den måten grunnlaget for beregning av behovet for gjødsling og kalking.»

Det finnes flere ulike jordanalyser på markedet. For å dekke behovet til gjødslingsplanlegging har Eurofins Agro komponert ferdige analysepakker med analysemetoder og beregninger tilpasset norske forhold og norske forskriftskrav. Pakkene inneholder analysemetoder som er brukt i Norge i lang tid, noe som er viktig for sammenligning av resultater fra år til år. Eurofins Agro tilbyr i tillegg flere enkeltanalyser du kan bruke for å optimere din produksjon og øke både lønnsomhet og presisjon.

Jordas surhetsgrad (pH)

pH er en viktig og grunnleggende parameter ved jordanalyser. Å ha oversikt over surheten i jorda er svært avgjørende for å kunne oppnå optimale avlinger. pH styrer både tilgjengeligheten av næringsstoffer (se figur) og kan være avgjørende for valg av planter som kan dyrkes. På mineraljord, spesielt på jord med mye leire, vil lav pH frigjøre ladede aluminiumkomponenter som virker toksisk på planterøttene. Ulike vekster har ulike behov og forholdene må tilpasses deretter. Analyser av pH og jordart er viktig for å kunne vurdere behovet for kalking tilpasset den eller de vekstene som skal dyrkes de kommende årene. I norsk landbruk er det mye sur jord, og behovet for kalking er generelt stort. Hvor mye kalk man trenger er avhengig av jordas bufferegenskaper. Desto mer leire og organisk materiale jorda inneholder, desto mer kalk må brukes for å heve pH til ønsket nivå. Analyse av pH, jordart og organisk materiale er derfor svært sentrale parametere for å lage gode kalkings- og gjødslingsplaner.

Figuren viser sammenhengen mellom pH i mineraljord og tilgjengelighet av ulike næringsstoff. Gradvis bredere fargefelt illustrerer at næringsstoffene blir lettere tilgjengelig. Kilde: Yara Norge
Figuren viser sammenhengen mellom pH i mineraljord og tilgjengelighet av ulike næringsstoff. Gradvis bredere fargefelt illustrerer at næringsstoffene blir lettere tilgjengelig. Kilde: Yara Norge

Jordanalyser er en viktig del av presisjonslandbruket

I presisjonslandbruket er det viktig å optimere bruken av viktige innsatsfaktorer, øke bondens lønnsomhet og redusere bruken av klima- og miljøskadelige innsatsfaktorer. Her er jordprøvene et viktig virkemiddel. Innad på et skifte kan variasjonene i jordas egenskaper, næringsstatus og pH være stor. Skiftenes variasjon kartlegges ved hjelp av jordprøver, mest nøyaktig ved uttak av koordinatfestede prøver. Ut fra analyseresultatene planlegges gjødsling og kalking basert på jordas faktiske forhold, med mål om å redusere variasjonen innad på skiftet. Koordinatfestede jordprøver gjør det også enklere å sammenligne analyseresultater fra år til år, for på den måten vurdere utviklingen i jordas næringsstatus og surhetsgrad over tid.

«Koordinatfestede jordprøver gjør det enklere å sammenligne analyseresultater fra år til år, for på den måten vurdere utviklingen i jordas næringsstatus og surhetsgrad over tid.»

Det finnes flere som tilbyr uttak av koordinatfestede jordprøver. Du kan også ta slike prøver selv ved hjelp av gps-funksjonen på mobiltelefonen din og et egnet dataprogram. Når analyseresultatene fra Eurofins Agro er klare får du tilsendt en resultatfil slik at du kan importere analyseresultatene inn i dataprogrammet du benytter til gjødslingsplanlegging. Flere av programmene utarbeider også styringsfiler som kalkentreprenører kan kalke etter.

Jord er ikke bare jord: Bestemmelse av jordart er en viktig del av jordanalysene. Foto: Eurofins Agro
Jord er ikke bare jord: Bestemmelse av jordart er en viktig del av jordanalysene. Foto: Eurofins Agro

Ta jordprøvene nå i høst

Jordprøvene tas gjerne om høsten, etter at avlingen er høstet og før jorda gjødsles og såes til på nytt. Prøvene kan tas helt frem til telen kommer eller snøen legger seg, men det er ingen grunn til å vente. Du kan lese mer om prøveuttak, analysepakker og tolkning av analysesvar på www.eurofins.no. Jordanalyser er en rimelig investering for å sikre god avling av høy kvalitet, så planlegg ditt prøveuttak i dag.

EUROFINS AGRO

Eurofins Agro er Norges ledende leverandør av landbruksanalyser, og analyse av jord til gjødslingsplanlegging er en av våre spesialiteter. I tillegg tilbyr vi andre analyser tilpasset hele din produksjonssyklus:

Jord

Planter (blad og spiselig del)

Husdyrgjødsel

Landbrukskompost

Vann (gjødslingsvann)

Vekstmedium

Nematoder

Grovfôr til hest og drøvtygger

Spør etter gratis prøveemballasje hos din rådgiver, hos Norgesfôr, Fiskå Mølle eller hos mange av Felleskjøpets anlegg.

Ta gjerne kontakt på jord@eurofins.no eller på telefon 92 23 99 99 for ytterligere informasjon.

Les mer på www.eurofins.no

Neste artikkel