ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Fikk solid støtte gjennom papirmølla

Ekteparet Anne Berit og Attle Grøttveit trodde det skulle bli både tidkrevende og vanskelig å bygge nytt hus da de overlot gården til sønnen. Nå nyter de vårsola utenfor vinkelhuset fra Älvsbyhus og skryter av både prosessen og rådgiveren.

Saksbehandlingen kan være noe av det skumleste med å bygge hus. Anne Berit og Attle Grøttveit er imponert over hvor trygt og effektivt rådgiveren fra Älvsbyhus loset dem gjennom prosessen.

Egentlig forventet de å kjempe mot vindmøller, men i dag nyter de tilværelsen i sitt store, behagelige vinkelhus på egen tomt.

– Jeg trodde ikke at det gikk an å få til en så rask og smidig saksbehandling på en byggesøknad.

Å sette opp et hus fra Älvsbyhus tar vanligvis åtte til ti måneder. Ekteparet Grøttveit startet søknadsprosessen i oktober og fikk klarsignal til å sette opp drømmehuset rett før nyttår. Tidlig i juni flyttet de inn.

Tett oppfølging

Anne Berit og Attle nyter vårens første varmegrader og gir sin honnør til Flesberg kommunes saksbehandlere og politikere, Fylkesmannen i Buskerud, og ikke minst Älvsbyhus-rådgiver Trond Arne Ingvoldstad.

– Trond Arne skal ha mye av æren for at det lot seg gjøre. Han har fulgt oss tett gjennom hele prosessen. Det ga oss trygghet for at vi skulle klare dette på kort tid, sier Attle Grøttveit.

Trond Arne Ingvoldstad hos Älvsbyhus loset ekteparet Grøttveit trygt gjennom saksbehandlingsprosessen da de skulle bygge nytt hus.
Trond Arne Ingvoldstad hos Älvsbyhus loset ekteparet Grøttveit trygt gjennom saksbehandlingsprosessen da de skulle bygge nytt hus.

Finn din lokale Älvsbyhus-rådgiver her.

Rakk TEK 10

Mange instanser skal både uttale seg og gi sin tilslutning til en byggesak, noe som normalt tar lang tid. I dette tilfelle tok hele prosessen omtrent tre måneder.– Vi hadde hastverk, sier ekteparet Grøttveit. For å få lov til å bygge «Rødhette», som de ønsket seg, måtte de få godkjenningen i 2016. Etter det ville ikke huset, som var prosjektert etter «TEK 10», bli godkjent i henhold til bygningsloven.– Det holdt akkurat. 28. desember kom vedtaket fra kommunen.

For å få bygget drømmehuset, «Rødhette», måtte ekteparet få godkjenning før nyttår i 2016. Den 28. desember fikk de klarsignalet.
For å få bygget drømmehuset, «Rødhette», måtte ekteparet få godkjenning før nyttår i 2016. Den 28. desember fikk de klarsignalet.

Ikke kårbolig

Da Anne Berit Dokken Grøttveit og Attle Grøttveit bestemte seg for å overdra gården til sønnen sin, hadde de et ønske om å skille ut en tomt fra den drøyt 2000 mål store landbrukseiendommen.

– Vi ønsket ikke å bygge en kårbolig, slik det er lange tradisjoner for å gjøre på landbrukseiendommer, forteller Anne Berit.

Verdien av huset ville tilfalle gården og tilføre gården en varig heftelse. Ekteparet har tre barn og vil ikke forfordele dem. Å skille ut en tomt er mer tidsmessig riktig.

Lang familiehistorie

– Vi hadde likevel et sterkt ønske om å bygge i tilknytning til gården av flere grunner, blant annet med tanke på nærhet til selve gårdsbruket for praktisk bistand ved behov. Dette er en gård som har vært i familien min gjennom generasjoner, sier Anne Berit.

Kommuneplanen for Flesberg definerer området der gården ligger som et LNF-område. Det betyr at området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel.

– Vi så at det kunne være en utfordring i forbindelse med ønske om å skille ut tomt utenfor eksisterende gårdstun, men også en hensiktsmessig regulering for å ivareta landbrukseiendommer, sier Attle.

God søknad

Det ble derfor viktig å skrive en grundig søknad som belyser både fordeler og ulemper, samt hvordan de ønsket å ivareta disse hensynene.

– Älvsbyhus sin rådgiver bisto med relevant dokumentasjon om hustypen som ble valgt, slik at teknisk underlag ble dokumentert sammen med byggesøknad og andre nødvendige papirer, sier Anne Berit.– I tillegg hadde han en koordinerende rolle for tidsplan og samarbeid med ulike underleverandører, som borefirma, entreprenør og lignende, forklarer Anne Berit.

Positiv prosess

Siden eiendommen ligger i et NLF-område, måtte søknaden sendes til fylkesmannen for uttalelse og så tilbake til kommunen. I uttalelsen kommenteres det at saken kan sette presedens, men at fylkesmannen åpner for kommunens vurdering i saken.

I Flesberg er det politisk støtte for å opprettholde spredt bosetting der man finner det hensiktsmessig og det ikke forringer eiendom eller næringsgrunnlag for eksisterende eiendom. Det skal heller ikke være til sjenanse for eller føre til alvorlig inngripen i friluftsinteresser og fauna. Dette må dokumenteres og grunngis i en dispensasjonssøknad.

– Vi opplevde både kommune og politikere som informative om regelverk og utfordringer ved en slik søknad. Prosessen var utfordrende og krevende, men positiv, og etter tre måneder ble søknaden godkjent.

Anne Berit og Attle begynte søkeprosessen i oktober 2016. Både tidsskjemaet og kostnadsrammene ble holdt til punkt og prikke, og I juni året etter flyttet de inn.
Anne Berit og Attle begynte søkeprosessen i oktober 2016. Både tidsskjemaet og kostnadsrammene ble holdt til punkt og prikke, og I juni året etter flyttet de inn.

Kommer presis

Den snøfattige vinteren 2017 hogg Attle, med god hjelp av familien, tømmeret som sto på tomten – tømmer som i dag er blitt til en dobbelgarasje. Tomta ble rensket, og 400 kubikkmeter fjell ble skutt ut til tomt og grøfter. Rørleggeren la til rette, og Älvsbyhus satte opp grunnmuren til avtalt tidspunkt.

– Rådgiver Trond Arne hos Älvsbyhus fulgte opp hele tiden og passet på at vi holdt tidsskjemaet. Det var viktig, for når Älvsbyhus sier at huset kommer kl. 06.30 den 23. mai, så kommer det da, sier Attle.

– Da tok det to timer før veggene var på plass. Dag to var taket ferdig, og noen uker etter flyttet vi inn.

God planløsning

Anne Berit og Attle hadde lenge vært fascinert av det store vinkelhuset fra Älvsbyhus.

– Vi så huset på en boligmesse et par år før det ble aktuelt å søke om byggetillatelse. Vi tente på planløsningen, og at huset var på ett plan. Jeg var lei av å bære vasken fra kjeller til andre etasje i det gamle våningshuset, sier Anne Berit.

– Et svært viktig argument for å velge Älvsbyhus, var også at selskapet tilbyr totalentreprise, sier Attle, som legger til at priskalkylen stemte på krona med sluttsummen.

Livsløpsstandard

Huset har livsløpsstandard, og med tanke på at Anne Berit og Attle ikke blir yngre, mener de det er viktig at det er lagt til rette for rullestol om det skulle bli behov for det en gang i fremtiden.

– Det er et viktig moment når en bygger bolig i voksen alder, mener ekteparet.

Med fire soverom, to stuer og atskilt kjøkken fikk de plass til besøk av både barn og barnebarn – og til hobbyvirksomhet.

KÅRBOLIG

- En kårbolig krever ikke at det skilles ut en tomt med eget gård- og bruksnummer.

- Den opprinnelige ideen med kårbolig, er at flere generasjoner skal kunne bo på gården, gjerne i et ekstra bolighus.

- Ved generasjonsskifte var det tradisjon at avtroppende generasjon fikk kår hos den som tok over gården og flyttet inn i hovedbygningen.

- Trolig ville ikke ekteparet Grøttveit fått byggetillatelse til kårbolig, da gården ikke tilfredsstiller kravet om å ha næringsgrunnlag nok til minst ett årsverk.

Strenge regler i LNF-område

Regjeringen har lagt strenge føringer på hva som kan gjøre i et LNF-område, men kommunepolitikerne kan gi dispensasjon fra regelverket i plan-og bygningsloven dersom de finner det formålstjenlig.

- LNF-område betyr at området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel.

- I områder som i arealdelen bli lagt ut til LNF-område, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

- Hvis det skal bygges eller gjennomføres bruksendring til annet formål i et LNF-område, er det tre muligheter i plan- og bygningsloven:

– Mulighet 1) I medhold av bestemmelser (…) om spredt utbygging for boliger, hytter og for ervervsbebyggelse for andre formål enn jordbruk, eventuelt med krav om bebyggelsesplan. I så fall må både lokalisering og omfang vises på plankartet og gå fram av bestemmelsene.

- Mulighet 2) Reguleringsplan.

- Mulighet 3) Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

- Utgangspunktet er at husvære som er nødvendig for å utøve primærnæring går inn under LNF-kategorien. Normalt går følgende bygninger inn under LNF-kategorien:

- Driftsbygninger i landbruk, det vil si ordinære bygninger som er nødvendige for landbruksdrift

- Våningshus/kårboliger som er nødvendig av hensyn til driften av gårdsbruket

- Andre bygninger og anlegg som er nødvendige for eller nyttes i forbindelse med gårdsbruk eller husdyrhold.

- Normalt omfatter LNF-kategorien derfor beboelseshus (våningshus eller kårbolig) som er nødvendig for driften av landbrukseiendommen.

Fradeling

- Fradeling av bygninger og formål som ledd i landbruk er i samsvar med planen.

- Fradeling av byggetomter til annet formål enn landbruk vil være i strid med planen.

- Også deling av bebygde tomter er i strid med LNF-kategorien i arealdelen når delingen forutsetter eller fremstår som ledd i bruksendring til annet formål. For eksempel vil fradeling av tomt med eksisterende landbruksbebyggelse, for eksempel kårbolig, seterhus og lignende til annen bruk, være i strid med LNF-kategorien.

Kilde: Regjeringen.no

Neste artikkel

Det er lov å bry seg om fasaden