Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til jakt om natta

Sindre Haugen Mehl
Publisert: 25.03.11 12:19

Den rådgivande gruppa til Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ikkje vorte samde om ei felles innstilling, men fleirtalet meiner det framleis skal vere lov med nattjakt på hjort .

Bakgrunnen for utvalet er at fleire jegerar har vorte stemna for retten etter jakt i mørkret. Sjølv om politiet har meint at det har vore ulovleg, har jegerane vorte frikjend i retten. Sidan regelverket har vorte oppfatta så ulikt, sette DN ned eit utval i 2009 for å sjå nærare på saka.

Ikkje fare for brot på viltlova
Fleirtalet i gruppa meiner det ikkje er grunnlag for å avgrense tilgangen til nattjakt.

- Det som finst av undersøkingar og dokumentasjon peiker mot at jaktforma ikkje medfører auka skadeskyting eller større fare for brot på viltlova, skriv fleirtalet i innstillinga som har kome.

- Me håpar å få brei støtte for vår innstilling, seier Webjørn Svendsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund til NRK.

Fleirtalet vil betre informasjonen til jegerane om kvar grensene går for human og sikker jakt. Difor vert det utarbeida ei rettleiing til jegerane i form av ein "Vêr Varsam-plakat".

Lov med kunstig lys
Samstundes vil dei at bruk av lys på ettersøk skal vere lov. Arbeidsgruppa meiner forbod av kunstig lys mest sannsynleg forlengjer lidingane for skadd vilt, i staden for å korte dei.

DN meiner derimot at elgjegerane ikkje skal få nytte lys under ettersøk, om ikkje hjortejegerane får ei avgrensing i tilgangen til nattjakt.

Ikkje samd

Direktoratet for naturforvaltning sine representantar i utvalet er ikkje samde med fleirtalet.

- Mindretalet er ikkje mot jakt under den mørke delen av døgnet, men meiner at tilhøva kan vere så krevjande at me treng regulering lik dei har i Sverige og Danmark, skriv mindretalet i innstillinga si.

- Det beste hadde vore om vi hadde blitt samde. Men når det er såpass prinsipielle skilnader, så må vi berre konstatere at det ikkje var mogleg å få til, seier Svendsen til NRK.

Dei vil likevel opne for måneskinsjakt, noko som ikkje er lov i nabolanda våre.

Dei som har vore med i arbeidsgruppa er Vidar Holthe ( Norges Skogeierforbund ), Webjørn Svendsen ( Norges Jeger- og Fiskerforbund ), Kjell Grødal ( Norsk Kennel Klubb ), Ulf Lucasen ( Fylkesmannen i Møre og Romsdal ), Kai Erik Tørdal ( Statens Naturoppsyn ), Arild Sørensen ( DN ) og Ingebrigt Stensaas (leiar) (DN).

Det har vore fire møte sidan oppstarten i mars 2009, men arbeidsgruppa har ikkje vorte samde, og av di vert det ei delt innstilling.

Les heile rapporten herAnnonse