Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget med klar beskjed: Følg ulveforliket

Stortinget debatterer ulveavgjørelsen til Helgesen tirsdag formiddag. Beskjeden fra flertallet, er at de forventer at Helgesen følger opp ulveforliket.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forklarte seg for Stortinget tirsdag formiddag - og fikk både kritikk og skryt i debatten etterpå. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Stortingssesjonen tirsdag startet med minneord og ett minutts stillhet for avdød tidligere Høyre-representant Christian Erlandsen, før ulvedebatten satte i gang.

– Vi har aldri hatt så mange ulv i Norge i moderne tid. Det tar vi på alvor. De som lever innenfor ulvesonen, tar en belastning for hele storsamfunnet. Jeg forstår deres frustrasjon over å møtes med lovparagrafer, og jeg forstår forlikspartenes utålmodighet, sa Helgesen i sin redegjørelse.

Regjeringa vil se på vedtaket fra svensk høyesterett, for å vurdere hvorvidt det har noe å si for Norge. De bruker en hjemmel i Bernkonvensjonen som ikke er med i den norske loven, påpekte statsråden. Helgesen vil komme tilbake til Stortinget med en ny sak innen fristen forlikspartene har bedt om, som er 10. mars, som tar innover seg forslagene som vedtas tirsdag, sa han.

Klargjorde ikke jakt

Forlikspartene ble enige om et nytt forslag tirsdag, som Høyre-representant Eirik Melde redegjorde for. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var ikke overbevist.

– Kan representanten garantere at det blir iverksatt ulvejakt nå i vinter? Spurte Vedum.

– Vi mener det inenbærer en forventning om at regjeringa vil snu alle steiner for å finne noe innenfor lovverket som kan åpne for jakt - helst nå i vinter. Men vi må avvente at statsråden kommer tilbake med en sak, svarte Milde.

• Les også: Sp vurderer mistillit mot miljøminister Vidar Helgesen

I forslaget fra forlikspartene, bes statsråden gå gjennom lovgrunnlaget på nytt, og komme tilbake til Stortinget med en oppdatert vurdering. Frps Morten Ørsal Johansen sa at han ikke støtter forlikspartienes forslag, og blant annet mener fristen Helgesen har fått er for lang. Han varslet at han vil stemme mot forslaget. Høyres Gundersen sa seg enig i at fristen er lang, men sier han aksepterer forslaget som et resultat av forhandlinger, og stemmer for.

Ingjerd Schou fra Høyre sa på talerstolen at den lovgivende forsamling er de som skal tolke intensjonen bak lover, og at juristene kun er hjelpere. Hun mente derfor Stortinget kan instruere om sin tolkning.

Parlamentarisk krisesituasjon

– En statsråds plikt er å følge opp Stortingets vedtak. Om det ikke er mulig, har statsråden plikt til å gå tilbake til Stortinget med sitt syn på saken, sa Marit Arnstad i sitt innlegg. Når det gjaldt et eventuelt mistilltsforslag, sa hun følgende:

– Måten regjeringa svarer på i dag, og de kommende ukene, vil påvirke hvorvidt det er mulig å ha tillit til Helgesen. Forventningen etter denne debatten er stor, men tilliten er tynnslitt.

Sp fremmer dermed ikke noe mistillitsforslag tirsdag, men kritiserte kaoset i regjeringa, og sa seg enig med Aps Knut Storberget i at man nærmer seg en parlamentarisk krisesituasjon.

Les også: – Ulveforliket må overholdes

– Med sin uvilje til å opplyse Stortinget, har regjeringa oppnådd én ting: Det blir ingen ulvejakt i vinter. De har dermed klart å trenere Stortingets vedtak, og dermed vil bestanden øke kraftig, sa Arnstad fra talerstolen. Hun sa videre at de nyeste forslagene etter hennes forståelse ikke påvirke muligheten til å ta ut ulv i vinter.

På spørsmål fra Venstres Ola Elvestuen, sa Arnstad at hun og Sp ikke mener naturmangfoldloven trenger å endres. Hun påpekte videre at lovavdelinga i sin konklusjon tok forbehold, noe som er uvanlig, ifølge Arnstad. Hennes partifelle Per Olaf Lundteigen sa at Sp ønsker rovdyr i naturen, og ser på dem som en naturlig del av faunaen - men ønsker at rovdyrene skal forvaltes.

Annonse

– Stortinget bestemmer hvor mye ulv vi skal ha, sa Lundteigen, og påpeker at målet er fire til seks ynglinger hvert år. Det står også i næringskomiteens vedtak om ulvemeldinga at kravet om bestandsmål gjelder også innenfor ulvesonen, og uahvengig av skadepotensiale - i tillegg til at bestandsmålet skal være det styrende, påpekte han.

Uenige om skadepotensialet

Elvestuen pekte på at tapene til ulv har gått ned, og at skadepotensialet derfor etter hans syn er lavt.

– Kan man ikke definere det ultimate skadepotensiale, som når man allerede har mistet sitt næringsgrunnlag, spurte Høyres Gunnar Gundersen. Han snakket om bønder og grunneiere som står igjen uten mulighet for inntekt, tunget av gjeld, som en følge av rovdyrpolitikken.

– Nå går Gundersen bort fra hele enigheten om at vi skal ha både rovdyr og beitedyr og utmarksbruk. Den tradisjonelle forståelsen av skadepotensiale, handler om tapte beitedyr, svarte Elvestuen.

• Les også: Aarebrot: Stortinget opptrer ukorrekt i ulvestriden

Terje Aasland (Ap) mente regjeringa i denne saken har brukt ressursene sine på å finne måter å fortrenge det flertallet i Stortinget hadde vedtatt - nemlig ulveforliket med bestandsmål.

Både Miljøpartiets Rasmus Hansson, SVs Bård Vegar Solhjell og Venstres Ola Elvestuen var tydelige på at det hele tiden har ligget som en forutsetning i ulveforliket at det må gjennomføres innenfor rammene av naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen. Dette står i forliksteksten, men partene mener stridspunktet er hvordan lovet skal tolkes.

– Trekker skadepotensialet for langt

– Det er spesielt når Stortinget forsøker å dra forståelsen av skadepotensialet så langt, at det at det i det hele tatt er ulv et sted, som teoretisk sett kan gjøre en skade på sau som ikke er der, faller innenfor, sa Mdg-Hansson.

Ellers skrøt han av Helgesen, og mente tiltakene han lanserte tidligere i år, var gode. Flere, blant annet Frps Morten Ørsal Johansen, sa i sine innlegg at nedgang i tap innenfor sonen, skyldes at det knapt er beitedyr igjen på utmark der. Han noterte seg også at flere i debatten sa at landbruket må tåle begrensninger innenfor sonen, men at det etter hans mening foreligger svært sterke begrensninger allerede.

Les også: – Ulveforliket må overholdes

Både Storberget og Høyres Gunnar Gundersen omtalte den nåværende situasjonen som en begynnende krise, som går utover folks livskvalitet, og sa de forventer at Stortingets forlik følges opp. Vedum sa i en replikk at han mener Gundersen er den som representerer Høyres grasrotvelgere, som er dem som har sørget for at Helgesen er minister. Flere representanter sa de opplever at regjeringa først og fremst forsøker å se bort fra Stortingets vedtak.

Utålmodighet

Storberget spurte statsråden om Helgesen selv så noe kritikkverdig med måten regjeringa hadde håndtert saken på.

– Jeg konstaterer at flertallet gir uttrykk for sterk utålmodighet. Det var tilfellet i fjor høst, da klagesaken forelå. Som statsråd er man forhindra fra å uttale seg om sakens innhold før klagen er behandlet. Jeg kan forsikre om at jeg tar innover meg forståelsen av utålmodigheten på Stortinget, og når Stortinget kommer med så klare tolkninger av loven, forholder jeg meg til det, sa han.

Helgesen fikk også pepper for at rovviltforskriften i fjor ikke ble sendt ut på høring, men svarte at revisjoner ikke må på høring, og at regjeringa opplever at ordlyden i den nye forskriften stemmer med Stortingets vedtak i ulveforliket. Å endre forskriften før nemdene skulle behandle kvote, var viktig, sa Helgesen.…

Neste artikkel

Noreg treng bussen