Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skadepotensial og alvorlighetsgrad ikke stort nok

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen sier nei til ulvejakt i Hedmark. Foto: Staffan Widstrand / Carina Johansen / NTB Scanpix

– Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tirsdag.

Departementet har derfor besluttet at det ikke kan åpnes for felling i de fire ulverevirene. Departementet er øverste instans i saken, og det kan dermed ikke ankes.

Her forklarer Helgesen hvorfor regjeringen ikke tillater ulvejakt i de fire revirene:

Lisenskvoten kuttes dermed fra 47 til de 15 ulvene det allerede er tillatelse til å felle og gjelder enkeltulver utenfor ulvesonen.

– Det har vært veldig viktig for oss å få en full juridisk belysning av saken. Derfor ble fagvurderinger fra både Klima- og miljødepartementets og Landbruks- og matdepartementet oversendt lovavdelingen for vurdering, utdyper Helgesen.

Ulv i Norge

Ulv har fast tilhold i Sør-Norge og i grenseområdene til Sverige. Norske ulver er del av en sørskandinavisk bestand.

Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold.

Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. Ungekull i grenserevir deles med Sverige og teller med en faktor på 0,5.

Det ble vinteren 2015-2016 registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, mens ytterligere 25 ulver hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

De regionale rovviltnemndene vedtok i høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet som nå har redusert kvoten til 15 ulv.

• Politiet, skogeierne og 300 jegere finpusser slagplanen for å skyte fire ulveflokker i Hedmark. Demonstranter skal møtes med kaffe

Gjør ikke nok skade

Lovavdelingen fastslår at naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen krever at skadepotensialet må være av et visst omfang og alvorlighetsgrad for at felling av ulv skal kunne tillates.

I denne saken har lovavdelingen konkludert med at lovens vilkår ikke er oppfylt. Et annet vilkår for felling er at formålet ikke kan oppnås på andre måter, som for eksempel ved inngjerding av beitedyr.

«Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene»

Vidar Helgesen (H), klima- og miljøminister
Annonse

Felling før beitesesong

– I rovdyrpolitikken har denne regjering senket terskelen for å ta ut rovvilt i forkant av beitesesongen i prioriterte beiteområder. Dette gjelder også for ulv der den utgjør et tilstrekkelig skadepotensial, forklarer Helgesen.

Regjeringen vil også vurdere å senke terskelen ytterligere.

– Vi vil i ulveforvaltningen ha tett oppfølging og overvåke situasjonen framover for å dokumentere skadepotensial innenfor prioriterte beiteområder. Det blir spesielt viktig fordi ulvebestanden har økt, og fordi vi må vurdere revirenes skadepotensial, forklarer Helgesen.

Han sier at departementets ønske er at jakta skal foregå så effektivt som mulig der den skal gjennomføres. Det kan også bety lavere terskel for å koble inn Statens naturoppsyn.

• Det er påvist mellom 69 og 73 ulver i Norge og i grenserevir hittil i vinter. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år

300 jegere forberedt

Forberedelsene før årets ulvejakt har vært omfattende. I Hedmark har nær 300 jegere planlagt ulvejakten på de fire ulveflokkene. Jakten skulle ha startet 2. januar.

Av de 15 ulvene, som det tidligere er gitt tillatelse til å felle, er det i Rendalen felt to av Statens naturoppsyn og en av kommunalt fellingslag. To er felt av vanlige lisensjegere i Froland og Stor-Elvdal, og en er tatt på påstått nødverge i Lierne.

Det gjenstår derfor fortsatt ni ulver på den samlede kvoten utenfor sonen.

Neste artikkel

EU kaver i Middelhavet