Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Resultatet av jervejakta nesten halvert fra i fjor

Det er skutt 40 jerver lisensjakta i vinter. Kvota var på 113 dyr.

Jervebestanden er blitt mindre. Foto: Public Domain

Lisensjakta på jerv varte fra 10. september fram til og med 15 februar. I løpet av denne perioden er det felt til sammen 40 jerv i Norge, melder Miljødirektoratet.

Kvota for i vinter på 113 dyr var den samme som for sesongen før. I fjor var resultatet for jakta på 69 lisensfelte jerver.

Bestanden av jerv har de siste årene ligget over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ungekull.

– Nedgang i bestanden gir færre jerv å jakta på, og et betydelig høyere fellingstall ville gjort det svært utfordrende å nå Stortingets bestandsmål, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Færre jerver

I oktober i fjor kunne Rovdata melde at det var påvist 40 kull i i 2017. Det var ti kull, eller 20 prosent, færre enn i året før. 40 jervekull er det laveste antallet siden 2002.

Rovdata anslo i oktober at bestanden besto av 324 voksne jerver. Det var en nedgang på 26 estimerte individer fra 2016.

Forrige jaktsesong igangsatte Miljødirektoratets og det tilhørende feltapparatet Statens naturoppsyn (SNO) ekstraordinære uttak, og felte 54 jerver. 44 av dem ble felt etter jaktsesongens slutt.

Annonse

Vurderer ekstraordinære tiltak

SNO gjennomførte i fjor ti hiuttak, som resulterte i at det ble skutt seks tisper og tjue valper.

Fem av årets 40 jerver ble felt av SNO ved ekstraordinære uttak og belastet lisenskvoten (2 i Finnmark, 1 i Oppland og 2 i Nord-Trøndelag). I tillegg til de 40 er tre jerver felt på skadefelling før lisensfellingsperioden. Disse ble belastet lisensfellingskvoten fordi de ble felt etter kvotevedtakene.

Miljødirektoratet viser til at lisensfelling og skadefelling de siste årene har redusert bestanden. Direktoratet vil «vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende», heter det i pressemeldingen.

Klima- og Miljødepartementet har siden 2016 drevet en prøveordning for mer effektiv lisensfelling av jerv. Den innebærer at jegere kan bruke kunstig lys på åte og kameraovervaking av jervebås. Ordningen avsluttes i år, og det er ennå ikke analysert om den har gitt bedre uttelling for lisensfellinga.

Fakta

Jervejakt

Lisensfelling er skademotivert felling av et avgrenset antall individer av en viltart, med hjemmel i viltloven § 12. Kvota er fastsatt av offentlig myndighet, og det er krav om at jeger er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta.

Skadefelling er skademotivert felling av enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i naturmangfoldsloven § 18, punkt b.

Neste artikkel

Ulvesonen bør oppheves