Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre miljøgifter fra industrien, mer svevestøv

Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned i 2012. Nedgangen skyldes først og fremst nedleggelse og driftsstans i treforedlingsindustrien. Utslippene av svevestøv har derimot økt siden 2011, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Målestasjoner registrerer luftforurensingen blant annet fra biltrafikk. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Utslippene av nitrogenoksider gikk ned med 5 prosent i 2012. Reduksjonen fortsatte dermed fra året før. Dersom nedgangen fortsetter i samme tempo, vil Norge innfri sine internasjonale forpliktelser i år.

Redusert aktivitet

SSBs oversikt viser at utslippene til luft av flere tungmetaller gikk ned i 2012. Nedgangen skyldes redusert aktivitet i deler av industrien. Størst nedgang var det i treforedling (papir- og papirvareindustri) og innenfor metallindustri og kjemisk industri.

Utslippene av de fleste miljøgiftene er betydelig redusert siden 1990. Årsaken til nedgangen i perioden er først og fremst utslippsreduksjoner innenfor industri og bergverk. Både rensetiltak, prosessomlegging og lavere aktivitet i en del næringer har gitt minskede utslipp, oppsummerer SSB.

Norge har nasjonale mål om å få ned utslippene i forhold til nivået i 1995. Internasjonalt har Norge dessuten forpliktet seg til å redusere utslippene av utvalgte miljøgifter i forhold til nivået i 1990.

Mer svevestøv

Det ble sluppet ut mer svevestøv i 2012, til sammen 45.900 tonn. Det er en oppgang på 6 prosent fra året før. SSB presiserer imidlertid at denne statistikken gir tall for utslipp til luft, det vil si den mengden svevestøv som kommer fra piper, eksosrør og lignende. Dette må ikke forveksles med lokal luftkvalitet eller konsentrasjoner, den mengden av stoffene som faktisk kan pustes inn av mennesker.

Annonse

1 tonn svevestøv fra vedfyring er derfor mindre helsefarlig enn 1 tonn fra eksos, siden sistnevnte slippes ut i en høyde der folk oppholder seg. Helserisikoen knyttet til lokal luftforurensning avhenger dermed av stoffenes skadevirkning, hvor høy konsentrasjonen av de forurensede stoffene er, og hvor lenge vi blir utsatt for dem, forklarer SSB.

Halvparten, eller om lag 23.000 tonn, av svevestøvutslippene i 2012 stammer fra vedfyring. Vedforbruket i boliger og fritidsboliger gikk opp med 5 prosent fra 2011 til 2012, mens det beregnede utslippet av svevestøv fra vedfyring økte med 4 prosent.

Fordi en større andel av veden brennes i vedovner med ny, mer miljøvennlig teknologi, har utslippene økt mindre enn forbruket, heter det videre i rapporten som ble offentliggjort onsdag.

Utslipp fra industri og bergverk bidro med 9.700 tonn, det vil si 21 prosent av svevestøvutslippene i 2012. Motorredskaper og veistøv/dekkslitasje sto for henholdsvis 7 og 4 prosent av utslippene.

Neste artikkel

Nå kan havet få støyvarsling