Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den norske skogen vokser som aldri før

Skogen i Norge vokser som aldri før. I løpet av de siste 90 årene er skogvolumet tredoblet.

Nødvendig utstyr: Lassbæreren er hesten og transportmaskinen i dagens skogbruk. Den frakter tømmeret fra stubben og ut til velteplassen. En lassbærer kjører sakte, og det er mest effektivt og mest kostnadsbesparende med korte kjøreavstander. Her fra Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland. Foto: Leif Kjøstelsen

Denne artikkelen er en del av Nationens samarbeid med nettavisen Forskning.no, som eies av 83 opplysnings-, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Den er skrevet av Lars Sandved Dalen i Nibio.

Hvert femte år blir et stort utvalg av norsk skog besøkt av feltpersonalet i Landsskogtakseringen.

– Landsskogtakseringen er som en gigantisk spørreundersøkelse, eller valgdagsmåling, der noen utvalgte områder blir nøye registrert for å kunne si noe om mengden skog over hele landet, forteller Nibio-forsker Gro Hylen.

• Les også: Treindustrien reagerer på regjeringens skryteliste: – De tar feil

Nå er alle tallene fra siste femårsperiode analysert og resultatene viser at det har blitt stadig mer trær og tømmer i de norske skoger.

– Tallene våre viser at det i de norske skoger står trevirke tilsvarende 942 millioner kubikkmeter. Det er ny rekord. Også årlig tilvekst er blant de høyeste verdiene som er målt, sier Hylen entusiastisk.

Unik kilde til kunnskap

Hylen arbeider ved Landsskogtakseringen og hun har blant annet ansvar for å utarbeide nasjonal statistikk over skogressursene i landet.

Landsskogtakseringen består av 22.000 faste prøveflater fordelt jevnt over hele Norge. Hver sommer besøker feltarbeidere prøveflater med trær og registrerer endringer over tid. Det som måles, er blant annet antall trær, treslag, trehøyde og mengden døde trær som står eller ligger innenfor prøveflaten.

Hylen forteller at tallene fra takseringen er en unik kilde til kunnskap om norske skogressurser.

Mer furu og lauvtrær

Skog utgjør nesten 38 prosent av Norges landareal. Produktiv skog, det vil si skogsmark som kan produsere minst én kubikkmeter trevirke per hektar og år, dominerer det norske skogarealet med 71 prosent.

«Tallene våre viser at det i de norske skoger står trevirke tilsvarende 942 millioner kubikkmeter.»

Annonse

I skogen er det mest gran, og volumet av disse trærne har over to og en halv gang siden den første landstaksten.

Den største økningen i volum er det imidlertid furua og lauvtrærne som står for. For disse treslagene er volumet i dag nesten tre og en halv ganger så stort sammenlignet med volumet på 1920-tallet.

• Mer om skog: Herfra kommer 12 millioner trær i år

Til sammen er det 630 millioner kubikkmeter mer tømmer i de norske skoger i dag enn for 100 år siden. Med en tømmerpris på 350 kroner per kubikkmeter representerer det en tømmerverdi på over 220 milliarder kroner.

Doblet siden 1920-tallet

Den årlige tilveksten i Norges skoger er beregnet til vel 25,5 millioner kubikkmeter. Hogsten har ligget på rundt ti millioner kubikkmeter de siste hundre årene.

– Den årlige tilveksten har mer enn doblet seg siden 1920-tallet, da tilveksten var om lag elleve millioner kubikkmeter, forklarer skogforsker Gro Hylen.

Tilveksten har økt for alle treslagsgruppene. Og siden hogsten er lavere enn tilveksten øker mengden skog fra år til år, noe den har gjort i snart 100 år.

Skogavvirkningen, som omfatter avvirkning av tømmer for salg til industri, ved til salg og virke til hjemmeforbruk samt svinn og avfall, har variert mellom 7 og 12 millioner kubikkmeter per år de siste 90 årene.

– At tilveksten er større enn avvirkningen, gir økende antall kubikkmeter med skogsvirke i Norges skoger, forklarer Hylen.

Neste artikkel

En rotete hage er roten til mye bra