Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget må ta ansvar for eget inntektsmål

Bruddet i jordbruksforhandlingene kan ikke forbigås i stillhet av politikerne. Stortinget må ta ansvar for egne vedtak, og sørge for at inntektsgapet reduseres.

Hvorfor ble det brudd i jordbruksforhandlingene? Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen har sin egen teori: Bøndene brøt forhandlingene for å hjelpe Senterpartiet i valgkampen.

Det er en nær injurierende påstand som viser at jordbruksoppgjøret har gått inn i en ny, intens fase. Etter at partene i forhandlingene har gått hver til sitt med uforrettet sak, entrer politikerne banen. Nå starter bikkjeslagsmålet om jordbruksoppgjørets skjebne når den skal behandles i Stortinget 16. juni. Skal statens opprinnelige tilbud seile uforandret gjennom Stortinget, slik sedvanen er ved brudd, eller skal Stortinget gjøre påplussinger og endringer?

Det er i denne sammenhengen vi må forstå Ørsal Johansens utfall. Frp er tjent med å framstille bøndenes brudd som et håndsrekning til sine gode venner i Senterpartiet. På den måten dreies søkelyset vekk fra bruddets egentlige årsak, nemlig at regjeringen ikke har vist vilje til å oppfylle Stortingets nye målsettinger for landbrukspolitikken.

Bruddet skyldes ikke politisk spill, men det enkle faktum at verken tilbudet eller det som ble lagt fram i forhandlingene var tilstrekkelig til å imøtekomme Stortingets mål om at inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper reduseres.

Åpningstilbudet til staten var på et nivå som udiskutabelt er i konflikt med Stortingets føringer, til og med hvis man regner i prosenter og ikke i kroner. En inntektsutvikling på 2,25 prosent er lavere enn hva andre grupper er ventet å få i 2018. Selv ikke etter harde forhandlinger var staten villig til å innrømme bøndene minst lik kronemessig inntektsutvikling, som selvsagt er det bøndene tar utgangspunkt i dersom inntektsgapet skal reduseres.

Oppsummert

Angrep

1 Frps landbrukspolitiske talsmann mener bruddet i jordbruksforhandlingene skyldes politisk spill.

Tåkelegger

2 Dermed tåkelegger Frp den reelle årsaken til bruddet, at regjeringen ikke er villig til å oppfylle Stortingets nye mål for landbrukspolitikken.

Gripe inn

3 Stortinget må rydde all tvil til side, og statuere hvordan målet om redusert inntektsgap skal forstås.

Annonse

Å vente at bondeorganisasjonene skulle gi etter for et opplegg som vil øke inntektsgapet i kroner og øre er i beste fall naivt. Å hevde at bruddet handler om noe annet, er en ren avsporing.

I dagene etter bruddet har det avtegnet seg følgende politiske bilde: Det er opp til Arbeiderpartiet og Venstre å avgjøre om Stortinget skal gripe inn i jordbruksoppgjøret. Aps landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget vil ikke garantere at partiet gjør påplussinger i Stortinget. Venstre svarer unnvikende på spørsmålet.

Rett før jordbruksforhandlingene startet vedtok Stortinget nye føringer for landbrukspolitikken, der det såkalte inntektsmålet sto sentralt. Når partene ikke klarer å bli enige om hvordan inntektsmålet skal forstås, må Stortinget ta ansvar for eget vedtak og rydde tvilen til side. En slik handling fra Stortinget er høyst påkrevet, og vil på ingen måte svekke forhandlingsinstituttet.

Neste artikkel

KrF vil vente med ny avlingsskadeordning