Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antibiotika-forbud

All forebyggende bruk av antibiotika i husdyrholdet må forbys. Handlingsplaner er nødvendige, men ikke tilstrekkelige mot antibiotikaresistente bakterier.

På verdensbasis dør i snitt en person hvert 54. sekund av antibiotikaresistens, ifølge den britiske helsedirektøren Dame Sally Davies. «Dersom vi stevner fram uten å gjøre noe, vil vi i 2050 ha en situasjon der det dør en person av antibiotikaresistens hvert tredje sekund», sa Davies da hun besøkte regjeringas seminar om antibiotikaresistens i Ålesund denne uka.

EUs helsekommissær, Vytenis Andriukaitis, fulgte opp med en høyst betimelig advarsel: «Uten fruktbar handling kan vi stå overfor full retur til tida før vi hadde antibiotika, da folk døde av vanlige infeksjoner», sa Andriukaitis. Uten antibiotika kan for eksempel ikke operasjoner gjennomføres. Konsekvensene av antibiotikaresistente bakterier er så omfattende at det kan være vanskelig å overskue dem. Dess mer antibiotika som brukes, dess høyere er faren for at mengden antibiotikaresistente bakterier øker. Antibiotikabruken må med andre ord begrenses til det helt nødvendige.

Antibiotikaresistens er vår tids største trussel mot folkehelsa i verden. Det er en alvorlig situasjon som krever effektive tiltak.

EU har innført forbud mot bruk av antibiotika som vekstfremmende middel for husdyr. Det er bra, og burde være en selvfølge i alle land. Ifølge EU-kommissær Andriukaitis skal alle EU-landene nå få på plass omfattende handlingsplaner på feltet, slik Norge allerede har. Forskningen på feltet skal også intensiveres. Det bra og helt nødvendig – men ikke tilstrekkelig.

EU bør innføre strengere regler for antibiotikabruk. Helseforebyggende bruk av antibiotika i dyreholdet bør forbys umiddelbart. Den norske individ-baserte modellen bør være mal: Hvert dyr behandles individuelt. Antibiotika brukes ikke dersom det ikke er helt nødvendig for å gjøre et sykt dyr friskt.

Oppsummert

Alvorlig trussel

1 Antibiotikaresistente bakterier er vår tids største trussel mot folkehelsa i verden.

Redusere bruken

2 Forskning viser at omfanget av antibiotikaresistente bakterier øker med økt bruk av antibiotika. Det er viktig å redusere all bruk av antibiotika.

Forbud

3 Handlingsplaner er nødvendige, men ikke tilstrekkelige. All kommersiell bruk av antibiotika må forbys.

Annonse

I Norge er innføring av nye sykdommer og resistente bakterier en større trussel for besetningene enn utvikling av resistens fra antibiotikabehandling. Nye sykdommer og bakterier innføres med mennesker som har vært i andre land.

Hensynet til folkehelsa er viktigst. Hensynet til «fri konkurranse» må aldri være gangbart argument for å akseptere kommersiell antibiotikabruk (forebyggende eller vekstfremmende). Det må stilles krav til husdyrhold som forebygger sykdom, og krav til smittevern.

Norske bønder er mer forsiktige enn de fleste andre med antibiotikabruken i husdyrholdet, og arbeider fortsatt videre for å redusere bruken ytterligere – ut fra norske handlingsplaner.

I Norge ligger utfordringene i større grad i helsevesenet, der bruken av antibiotika bør reduseres så mye som mulig.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet