Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

2 Bilder

Ventar stor import av 
ribbe til jul

For lite norsk svineribbe gjer at kvar femte juleribbe kan måtte importerast. Ingen kan garantere at kjøttet er fritt for MRSA-smitte.

Bjarne Bekkeheien Aase
Publisert: 29.09.14 02:30 | Oppdatert: 03.10.14 17:11

Liten tilgang på norsk svineribbe fører til at kjøttbransjen førebur seg på storstilt ribbeimport fram til jul. Førebelse anslag viser at kvar femte juleribbe kan måtte importerast i år.

Kvar femte juleribbe

Kjøttbransjen seier importbehovet ser ut til å bli større i år enn i fjor.

– Vi må importere betydelege volum i år. Det er ikkje usannsynleg at opp mot kvar femte juleribbe i år vil vere importert. Signala vi får tyder på at importbehovet i år iallfall ikkje er mindre enn i fjor, seier administrerande direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Ifølgje Nortura, som er marknadsregulator for kjøtt, vart det importert rundt 1800 tonn svineribbe før jul i fjor. Det utgjer rundt tjue prosent av salet. Nortura utelukkar ikkje at importbehovet i år blir minst 1000 tonn, men er forsiktige med anslag.

– Kor mykje som blir importert i år kjem an på fleire faktorar, blant anna kor stor grad ribbe blir brukt som kampanjeprodukt, seier direktør Jakob Simonhjell i Nortura totalmarked.

Landbruksdirektoratet har varsla at tollen på importert svineribbe truleg vil bli sett ned frå midten av oktober.

MRSA i kvar femte kjøttbit

Importbehovet for svineribbe melder seg samtidig som debatten om antibiotikaresistente bakteriar på svin rasar i Danmark, som er ein av verdas største eksportørar av svinekjøtt. Danske TV Syd kunne sist veke avsløre at 21 prosent av svinekjøttet i danske butikkar inneheld den frykta svine-MRSA-bakterien, som har tatt livet av fire personar i Danmark den siste tida. Forskarane som gjennomførte undersøkinga er ikkje overraska over at MRSA er så utbreidd i Danmark.

– Vi har jo sett ein klar stigning i talet på svin med MRSA, og det avspeglar seg naturlegvis også i at det er meir svine-MRSA i svinekjøttet, seier seniorforskar Yvinne Agersø på DTU Fødevareinstituttet til TV-kanalen.

Forskingsleiar Hans Jørn Kolmos på Odense Universitetshospital er blant fagfolka som kallar funna sterkt foruroligande.

Utbreidd i EU, utrydda her

Ei undersøking frå veterinærbyrået til EU, EFSA, viste at MRSA på svin alt i 2008 var utbreidd i dei fleste EU-land. Blant landa med størst utbreiing var Spania, Tyskland og Benelux-landa. Sidan den tid har smitten spreidd seg kraftig i blant anna Danmark.

Her i landet har Mattilsynet beordra nedslakt av over tjue grisebesetningar for å hindre at svine-MRSA skal spreie seg og bli eit problem for folkehelsa. Kontroll av nær 1000 svinebruk viste i sommar berre eitt nytt tilfelle og Mattilsynet har eit håp om å kunne halde bakterien borte frå norske grishus.

Risiko for smitteimport

Norske styresmakter har ifølgje Mattilsynet ikkje høve til å kontrollere om det følgjer MRSA-bakteriar med svinekjøttet som blir importert. Assisterande tilsynsdirektør Ole Fjetland kan derfor heller ikkje garantere at juleribba er smittefri.

– Vi har ikkje grunnlag for å be om garantiar eller dokumentasjon per i dag. Det er dermed ingenting som hindrar at det følgjer MRSA med importert svineribbe. Gjennom EØS-avtalen er vi ein del av EU-marknaden. Det avgrensar handlingsrommet vårt, seier Fjetland.

Trass risikoen for at det følgjer MRSA med importribba vurderer Mattilsynet faren for å bli smitta som liten.

– Vi vurderer risikoen for å bli smitta som svært liten så lenge hygieneråda blir følgt. Det er viktig å ha god hygiene på kjøkkenet ved handtering av rått kjøtt, seier han.

– Gir smittesituasjonen i Danmark grunn til bekymring?

Ribbeimport

«Det er ikkje 
usannsynleg at opp mot kvar femte juleribbe 
i år vil vere importert.»

– Vi følgjer situasjonen tett, men per i dag har vi ikkje grunnlag for å endre våre råd, seier Fjetland.

Her er landa vi importerer mest landbruksvarer frå.

Importørar vurderer tiltak for å redusere smitterisiko

Importørar vurderer tiltak for å redusere smitterisiko

Fleire daglegvarekjeder som Nationen har vore i kontakt med seier seg bekymra for utbreiinga av antibiotikaresistente bakteriar. Utsiktene til å måtte importere svineribbe til jul vekkjer ikkje begeistring.

– Vi ønskjer å selje mest mogleg norsk svineribbe. Dersom det blir nødvendig å importere, så vil førekomsten av resistente bakteriar i ulike land vere eit av forholda vi vurderer, seier direktør for næringspolitikk Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Bekymra for MRSA-smitte

Gultvedt seier at antibiotikaresistens er eit stort globalt helse- og samfunnsproblem som Norgesgruppen både er bekymra for og opptatt av. At det er funne MRSA-bakteriar i meir enn kvar femte pakke med svinekjøtt i danske butikkar seier han at Norgesgruppen vil ta med i vurderinga av situasjonen.

– Er det aktuelt å droppe import viss de ikkje kan vere sikre på at kjøttet er fritt for MRSA?

– Det ønskjer eg ikkje å kommentere, men generelt må vi vere trygge på den maten vi importerer, seier han.

Matkjeder vurderer tiltak

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop skriv i ein epost til Nationen at Coop ser alvorleg på at land utanfor Norge har utfordringar med aukande grad av MRSA på svin. Han stadfestar at det ikkje er rutinar for å MRSA-teste importert kjøtt.

– Coop og våre underleverandørar har førebels ikkje rutinar for prøvetaking. Per i dag er det ingen krav eller råd frå norske styresmakter, som Folkehelseinstituttet og Mattilsynet, om testing, skriv han.

– Korleis vil de unngå at det blir importert og selt svinekjøtt med resistente bakteriar i dykkar butikkar?

– I dagens situasjon, med underskot av ribbe i den norske marknaden, må Coop selje importert svineribbe for å dekkje etterspørselen frå våre kundar. Coop og vår leverandør er i løpande dialog med det tyske slakteriet for å kartlegge problemstillinga rundt MRSA og eventuelt setje i verk relevante tiltak før vi starter årets import, skriv Kristiansen, som avviser at det er aktuelt å droppe import om det ikkje går å sikre seg mot at det følgjer med svine-MRSA.

– Coop har som ambisjon å vere leveringsdyktig på juleribbe til våre kundar. Vi skulle gjerne selt berre norsk kjøtt, men manko på ribbe tvingar oss til å importere for å dekke etterspørselen, skriv han.

Ifølgje kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer vurderer òg Rema 1000 tiltak for å unngå MRSA-smitte i juleribba.

– Dersom behovet for juleribbe blir større enn det vi har tilgang til, vil vi vurdere alternative produsentar og land. Vi vil då gjennomføre relevante testar i forkant, skriv ho.

– Ingen kan garantere

Administrerande direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), som òg har mange kjøttimportørar som medlemer, seier det er vanskeleg å gradere seg mot at det følgjer med MRSA-smitte på importert juleribbe.

– Eg er ikkje kjent med at ein kan MRSA-teste kjøttet og garantiar mot smitte kan ein ikkje få frå noko land. Ein kan derimot prøve å redusere risikoen ved å importere frå landa med minst smitteførekomst og frå slakteri med gode rutinar og god kontroll, seier Juul-Hansen, som elles viser til råda frå Mattilsynet om å ha god kjøkkenhygiene og varmebehandle kjøttet for å unngå smitte.Du må ha en Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto for å debattere. Vis omtanke og hensyn. Debatten redigeres i ettertid. HER er oversikten over debattreglene.
comments powered by Disqus
Annonse