Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil forenkle jordreguleringer

I forslag til ny konsesjonslov og jordlov, vil regjeringen løsne på kravene om konsesjon og boplikt, for å få fart i omsetningen av landbrukseiendommer.

Regjeringen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) gjør alvor av sin politikk om dereguleringer og forenklinger. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Departementet foreslår å heve arealgrensene i konsesjonsloven og odelsloven. Forslaget vil innebære at ca. 3.700 færre eiendommer vil bli underlagt konsesjonsplikt dersom disse eiendommene blir omsatt utenfor nær familie eller kretsen av odelsberettigede.

Regjeringen skriver at forslagene liberaliserer konsesjonsloven og odelsloven, og styrker den private eiendomsretten.

– Regjeringen følger med dette opp anmodningsvedtakene som ble gjort sist Stortinget hadde disse sakene til behandling, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

LES OGSÅ: Sp: – Lagar smutthol så store som ei låvedør

– Lovverket vil med disse framleggene legge bedre til rette for en rasjonell eiendoms- og bruksstruktur og bedre samsvar mellom eier og bruker. Eierne får med dette økt valgfrihet til å utvikle landbrukseiendommene sine selv.

Dale mener også at forslagen vil føre til redusert offentlig og privat ressursbruk.

Blir lovforslagene vedtatt i Stortinget, blir;

12.300 færre eiendommer underlagt lovbestemt boplikt ved eventuell overdragelse til nær slekt eller en odelsberettiget.

13.600 færre eiendommer med odel.

25.400 eiendommer vil bli omfattet av en fjerning av arealgrense for priskontroll på 500 dekar.

Ifølge Norges Bondelag vil endringene i konsesjonsloven påvirke hele 60 prosent av dagens landbrukseiendommer.

Annonse

LES OGSÅ: Bondelaget ber KrF og Venstre stoppe konsesjonsfrislepp

Vil videreføre driveplikt

Departementet forslår unntak fra søknadsplikt fra delingsbestemmelsen i jordloven § 12 og unntak fra konsesjonsplikten etter konsesjonsloven ved erverv av tilleggsjord eller -skog.

De foreslår også unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsen i jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over to dekar til bolig, fritidshus eller naust. Unntaket foreslås bare å omfatte areal som ikke er jordbruksareal.

Regjeringen vil videreføre driveplikten, og foreslår at lovteksten skal presisere at driveplikten gjelder i hele eiertiden, men foreslår flere forenklinger til dokumentasjonskravet om at jorda drives.

– Begrenser omsetningen

Regjeringen argumenterer med at konsesjonsplikt kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut på salg. Reglene kan dermed bidra til å opprettholde dagens eiendoms- og bruksstruktur med mange små enheter, og hindre et effektivt marked for omsetning av konsesjonspliktige eiendommer.

Boplikt kan føre til at noen kjøpere vegrer seg mot å kjøpe eiendom. Dette gjelder særlig eiendom som ligger langt fra tettsteder med muligheter for å skaffe seg arbeidsinntekter utenfor landbruket.

Boplikt kan også føre til at en del eiere venter med å selge, fordi de ikke tror de kan få den prisen de synes eiendommen er verd. Det innebærer at reglene om boplikt må antas å ha en prisdempende effekt i områder der det er lite attraktivt å bo, skriver regjeringen.

Flere endringer

Regjeringen viser til at i denne proposisjonen er det gjort flere endringer i forhold til de forslagene som ble sendt på høring:

I høringsnotatet ba departementet om synspunkter på å innføre en arealgrense for priskontroll på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord ved erverv av ubebygd landbrukseiendom. Departementet foreslo videre at erverver for å falle inn under unntakene fra reglene om deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord og -skog måtte ha en eiendom på minst 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog. Departementet foreslo dessuten at unntakene fra deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord skulle kunne benyttes av leietakere som ikke eide tilgrensende areal. Ut over dette foreslo departementet å oppheve vilkårene om at driveplikten kunne oppfylles ved bortleie hvis leieavtalen gjelder for minst ti år og fører til en driftsmessig god løsning.

I proposisjonen foreslås ingen arealgrense for priskontroll ved erverv av ubebygd eiendom. Unntakene fra reglene om deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord forutsetter at erverver eier en eiendom som arealmessig oppfyller vilkårene for odlingsjord som etter forslaget til endring vil være på 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog. Unntakene omfatter ikke leietaker med mindre arealet som erverves og eiendommen den skal legges til grenser til hverandre. Proposisjonen inneholder ikke forslag om å oppheve vilkårene om leieavtalens lengde, eller at leieavtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger for at driveplikten skal kunne oppfylles ved bortleie.

Neste artikkel

Norsk alkoholrekord – i Sverige