Får ikkje kjøpe tilleggsjord 6,5 kilometer unna

Ønsket om å kjøpe tilleggsjord får tommelen ned av kommunen, som viser til at avstanden på 6,5 kilometer er for lang.

Avslag: Ønsket om å kjøpe ein landbrukseigedom med 112 mål fulldyrka jord og 183 mål innmarksbeite som tilleggsjord i dette nærområdet i Time på Jæren blir avvist av lokalpolitikarane. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Eigedomsreglar

Omsetninga av landbrukseigedom er regulert av konsesjonsloven og jordlova. Målet er eit «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarforhold som «er mest gagnlige for samfunnet».

Ein treng offentleg godkjenning (konsesjon) for å få kjøpe bebygd landbrukseigedom med over 35 mål fulldyrka jord eller ubebygde frådelt jord over to mål.

Blant faktorane som skal vurderast er om kjøpet gir ei driftsmessig god løysing og ivaretek omsynet til heilskapleg ressursforvaltning, busetting og om kjøpar er skikka.

I saksutgreiinga går det fram at konsesjonssøkarane, som eig eit bruk med 31,7 mål fulldyrka jord, vil kjøpe ein landbrukseigedom på totalt 568 mål som tilleggsjord. Av dei 568 måla er 112 mål fulldyrka jord, 183 mål er innmarksbeite og resten er skog, myr og jorddekt fastmark.

– Ikkje eit nabobruk

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!