Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skognæringen få fart på industrialiseringen

Regjeringen vil gjøre skogbruket til en viktig del av det grønne skiftet. Vi står klar som storkjøper av norsk trevirke, men får ikke kjøpt av en skognæring som mangler industriell tilnærming.

Skogindustri: I 2016 etablerte Treklyngen/Viken skog, Avinor, energiselskapet Vardar og Elkem prosjektet «Norwegian Wood» på Follum, og samarbeidet var konstruktivt. Elkem er likevel langt unna målet om å bruke norsk skog, skriver kronikkforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Den nye stortingsmeldingen om industrien har mål om at Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Som leder i en større industribedrift kan jeg si at denne målsetningen er det enkelt å identifisere seg med. Det er fullt mulig å omstille industrien til å bli mer bærekraftig. Elkem jobber mot et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. I Norge gir dette utslippsreduksjoner på 450.000 tonn CO2. Utslippsreduksjonene oppnås ved å erstatte fossilt kull i produksjonsprosessen med trekull. For å få det til ønsker vi å ta i bruk store mengder norsk skog.

I april i 2016 etablerte Treklyngen/Viken skog, Avinor, energiselskapet Vardar og Elkem prosjektet «Norwegian Wood» på Follum. Målet med prosjektet var å få til en optimal bruk av trestokken med kombinert produksjon av trekull, drivstoff og energi. Samarbeidet var meget konstruktivt, og vi fant gode teknologiske løsninger for samtidig produksjon av trekull og energi. Resultatet er en modulær og skalerbar løsning som kan settes i drift både på Follum og andre steder med tilgang på trevirke.

Elkem er likevel et stykke unna målet om å bruke norsk skog. Vi er avhengige av langsiktige kontrakter med stabile leveranser og forutsigbare priser, noe den norske skognæringen ikke er i stand til å tilby. Norsk trevirke konkurrerer med trevirke fra plantasjer i tropiske strøk, blant annet Brasil. Våre samarbeidspartnere er industrielle, nyskapende og driver bærekraftig virksomhet. De har ikke noe problem å inngå langsiktige leveranseavtaler med forutsigbare priser i et 20 års perspektiv.

Mens andre land industrialiserer produksjonen av fornybare karbonkilder, akkumuleres trevirket i norske skoger. Enkelte steder råtner skogen på rot. Skog22-rapporten sier at dersom vi tenker nytt om industrialiseringen av norsk skog kan det føre til en verdiskapning på rundt 3600 milliarder over 20 år. Fortsetter næringen kun som råvareleverandør er beløpet 80 milliarder. Som industrileder er det uforståelig at skognæringen og det norske samfunnet ikke gjør mer for å utløse denne verdiskapningen.

Som industrileder er det uforståelig at skognæringen og det norske samfunnet ikke gjør mer.

Annonse

Elkem etterspør en helhetlig skogsatsing i Norge, i form av konkrete, målrettede tiltak som kan utløse vilje og evne til industriell produksjon og langsiktige salgsavtaler. Antagelig forutsetter dette at regjeringen må gå sammen med skognæringen for å identifisere og håndtere flaskehalser som hindrer verdiskaping. Jeg har ikke oppskriften, men ser at det i land som Sverige og Finland er etablert en samlet strategi med tydelig politikk, tiltak og strategier for hvordan skognæringen skal bli en bedre markedsaktør og vokse.

Vi trenger ikke kopiere andre, men lære av det andre har gjort. Det handler om politiske rammebetingelser som sikrer økt bruk og nye markeder for tre og biobaserte produkter, men mest handler det om å etablere nye forretningsmodeller innen skognæringen som gir forutsigbarhet både for skogeier og industrielle kunder. Det er godt mulig at det bør utvikles miljø som kan gi støtte til skogeierne på forretningsutvikling, og på hvordan de kan designe salg og markedsframstøt mot industrielle aktører som Elkem.

Som industrileder vet jeg at evnen til å snu seg mot nye og endrede behov i markedet er et viktig konkurransefortrinn. Vi i Elkem representerer en viktig kilde til endring: vår etterspørsel etter trevirke vil komme opp mot 1 million fastkubikk de neste årene. Dette kan vi skaffe fra utlandet, eller vi kan bidra til vekst i norsk skognæring. Vi står klare med ny teknologi og et stort behov for norsk trevirke – og vi vil jobbe for at ikke ei flis skal gå til spille - til beste for både klima og verdiskapning.

Neste artikkel

Dyrene må få dekket sine naturlige behov