Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke stol på en lokalpolitiker

Lokalt sjølstyre er bra, men ikke alltid. Vi kan ikke overlate jordvernet til lokalpolitikere.

Selvstyre: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil gi kommunene mer makt. Det er en dårlig nyhet for jordvernet. Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er stolt over at antallet innsigelsessaker, altså saker der staten blander seg inn i lokale beslutninger, er kraftig redusert under denne regjeringen. Det er, etter Sanners oppfatning, et soleklart bevis på at Solberg-regjeringen faktisk og reelt har gitt mer makt til kommunene.

Nå vil han styrke det lokale sjølstyret ytterligere, noe Nationen har gitt ros for på lederplass. I et nytt lovforslag understreker regjeringen at det skal legges større vekt på lokale vedtak. I tillegg skal kommunene få adgang til en uavhengig prøving av gyldigheten av statlige avgjørelser. Sagt på en annen måte: Kommunene kan gå til sak mot staten i de tilfellene de blir overprøvd av staten.

Dette er dårlige nyheter for jordvernet. Selv om jeg er glad i lokalt sjølstyre, stoler jeg ikke på lokalpolitikerne når det kommer til visse typer arealdisponering. Den økonomiske gevinsten ved å omregulere et jordbruksareal til andre formål er ofte svimlende høy. Presset fra utbyggere og næringsliv er formidabelt. Kanskje har politikerne selv direkte eller indirekte økonomiske interesser i at et areal blir omdisponert.

Dessuten, for en lokalpolitiker framstår kanskje ikke nedbygging av en åkerlapp som noe stort inngrep. Den vesle ulempen det er å kvitte seg med matjord oppveies lett av fordelene av en utbygging, sett med lokale briller.

Problemet oppstår når du slår sammen alle disse åkerlappene. I sum utgjør de et angrep på den nasjonale evnen til å brødfø egen befolkning.

Presset de utsettes for i arealdisponeringssaker, kombinert med et manglende overordnet ansvar for norsk matproduksjon, gjør lokalpolitikere svært dårlig egnet til å forvalte norsk matjord.

Trondheim er et eksempel på hvor galt det kan gå når lokalpolitikere får grønt lys av staten til å skalte og valte med matjord som de selv vil. Det var nettopp Solberg-regjeringen som i 2013 avslo bunkene med innsigelser mot trondheimpolitikernes gigantomane plan om å omdisponere over 1000 dekar dyrka mark. "Vi har lagt vekt på stor lokal enighet om behovet for flere boliger og om å bygge ut disse områdene", sa Sanner den gangen.

"Selv om jeg er glad i lokalt sjølstyre, stoler jeg ikke på lokalpolitikerne når det kommer til jordvern."

Oppsummert

Selvstyre

1 Regjeringen vil styrke det lokale sjølstyret, og gi kommunene mulighet til å gå til sak mot staten.

Jordvern

2 Det er dårlige nyheter for jordvernet. Lokalpolitikere vil i liten grad legge nasjonale hensyn til grunn for lokal arealdisponering.

Press

3 I tillegg settes lokalpolitikerne under massivt press fra aktører som ser seg tjent med å slippe til på landbruksareal.

Annonse

En av områdene som skulle bygges ned, Overvik, ble av de private investorene solgt inn som en flott lokalitet for en ny, og nødvendig, skole på østsiden av byen. Politikerne bet på, og klarerte området for utbygging i rekordfart. Hvilke lokale politiske prosesser som førte til at skolen senere ble flyttet til et annet jordbruksareal i nærheten, som ennå ikke er omregulert, vites ikke. Resultatet ble i alle fall en eventyrlig økonomisk gevinst for investorene. Eiendomsmeglere Adresseavisen var i kontakt med, anslo at eierne av Overvik vil sitte igjen med en økt fortjeneste på 90 til 150 millioner kroner, ettersom boligtomter er mer verd enn skoletomter.

I både denne og andre omstridte arealsaker i Trondheim er bystyrepolitiker, tidligere leder av Trondheim Ap og nåværende leder av Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, involvert. Nå har han søkt om permisjon fra bystyret, etter at Adresseavisen avslørte at han – via sin arbeidsgiver Staur Holding – skulle "gi bistand" til et eiendomsselskap slik at selskapets areal unngikk å havne bak "grønn strek", og således ble varig vernet mot boligbygging.

Olsø benekter å ha gjort noe galt, men må likevel tåle sterk kritikk fra partifeller. Trondheims ordfører Rita Ottervik har karakterisert slike avtaler som "svineri".

Jeg skal ikke påstå at det pågår svineri i alle kommuner. Men uansett om kommunen er stor eller liten, sentral eller perifer, kan du være sikker på at lokalpolitikerne opplever sterkt press fra aktører som ser seg tjent med å slippe til på landbruksareal. Den skal ha sterk rygg som av prinsipp stiller seg i veien for en utbygging som kan skape aktivitet, sysselsetting og fortjeneste til lokalsamfunnet.

Jordvern er ikke det samme som snøskuterkjøring eller andre ting som med fordel kan forvaltes lokalt. Matjord er en nasjonal ressurs, og må forvaltes deretter. Å bygge ned matjord er en uopprettelig handling, og rammer generasjoner som kommer etter oss.

At enigheten er stor lokalt om at utbygging er lurt, kan ikke i seg selv være et argument for nedbygging av matjord.

Neste artikkel

I politikkens bakrom