Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sanner er klar til å tvinge kommunene til sammenslåing

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) ser for seg tvangssammenslåinger av kommuner i 2017.

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) krever interkommunalt samarbeid i grisgrendte strøk, og han legge plan for å håndtere lokal motstand. Foto: Siri Juell Rasmussen

Regjeringen Solberg er innstilt på å bruke tvang for å gjennomføre sin varslede kommunereform.

Det kommer fram i et utkast til et fortrolig R-notat (notat som sendes ut i forkant av regjeringens ukentlige regjeringskonferanser), som Nationen har fått referert.

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) varsler der at han ser behov for en egen prosess rundt bruk av tvang, eller "håndtering av lokale preferanser".

Han slår fast at det kan foreligge forslag til sammenslåing av kommuner som kan avvike fra lokale vedtak når regjeringen legger fram en samlet kommunereform våren 2017. Med andre ord, at regjeringen foreslår tvangssammenslåinger.

Sanner spår nei-vedtak

Regjeringens utgangspunkt er at kommuner skal slå seg sammen frivillig. Men Sanner skriver i utkastet til R-notat at det legges til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stoppe endringer som er ønskelige ut fra regionale hensyn.

Sanner skriver også at han ser det som sannsynlig at enkelte lokale vedtak verken vil stemme overens med regionale eller nasjonale behov.

"Siden dette også er en nasjonal reform, må vi vurdere hvordan vi skal håndtere det", skriver statsråden.

Hjemmel om tvang

Regjeringens ekspertutvalg foreslår i sin rapport om kommunesammenslåing at norske kommuner bør ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere.

Sanner skriver i notatet at han ikke vil stille absolutte krav til innbyggertall, men at ekspertutvalgets kriterier for sammenslåing vil danne utgangspunkt for prosessene knyttet til reformen.

Sanner skriver også at han vil utarbeide en hjemmel for pålagt interkommunalt samarbeid om tjenester i kommuner der store geografiske avstander hindrer sammenslåing.

Den såkalte samkommunemodellen, vedtatt av den rødgrønne regjeringen, skal avvikles.

Nationen erfarer at regjeringen har sluttet opp under Sanners forslag.

Sanner kommenterer ikke

Regjeringen er i sluttspurten i sitt arbeid med vårens kommuneproposisjon. I en egen meldingsdel vil regjeringen presentere rammene for kommunereformen, herunder målene for reformen, aktuelle økonomiske virkemidler og en framdriftsplan for gjennomføring av reformen med viktige milepæler.

Sanner vil be fylkesmennene og KS legge til rette for lokale prosesser denne høsten. Han vil oppfordre alle landets kommuner til å ta stilling til ekspertutvalgets anbefalinger.

Kommunene gjør vedtak om sammenslåinger høsten 2015 og våren 2016, skisserer Sanner i utkastet til R-notat.

Statsråden vil ikke kommentere opplysningene Nationen sitter på.

– Jeg kommenterer aldri spørsmål knyttet til regjeringens interne behandling av saker. Jeg viser til kommunepropen 14. mai der vi legger fram en helhetlig beskrivelse av reformen, både mål, prosess og virkemidler, sier Sanner via en e-post fra kommunaldepartementets kommunikasjonsavdeling.

KrF og Venstre vil forhandle

Annonse

KrF og Venstre er positive til regjeringens reformplaner. Ap avventer regjeringens neste skritt.

Verken Venstres eller KrFs kommunalpolitiske talsperson steiler over regjeringens reformplaner, der det åpnes for tvangssammenslåinger.

– Vi har lenge sagt at vi ønsker større kommuner der det er mulig, for å styrke fagmiljøer og rekruttering, sier André Skjelstad (V).

Han mener kommunene bør få plikt til å utrede sammenslåinger.

– Selv om det går mot det flertallet av innbyggerne eller den politiske makten i en kommune ønsker, så må storsamfunnets behov veie tyngst, sier han.

Skjelstad synes også det lyder fornuftig å pålegge interkommunalt samarbeid i kommuner med store geografiske avstander.

– Også de må kunne ha tjenester som er nødvendige for sine innbyggere. Da må de kunne kjøpe eller få tjenestene, sier han.

Geir Toskedal (KrF) sier signalene fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ikke skurrer mer enn at de så vidt er innenfor KrFs politiske program.

– Vi vil vurdere tvang der åpenbare forhold tilsier sammenslåing. At Sanner vil formalisere dette i hjemler og så videre, er en naturlig politisk konsekvens av det, sier han.

Han vil ikke definere hvilke situasjoner som kan forsvare tvang.

– KrF har ikke utstedt noen blankofullmakt for tvangsvedtak. Folkeavstemninger kan være ett av flere midler som i enkelte tilfeller kan komplisere saker. Der kan både følelser og fakta være viktig. Spørsmålet blir hva vi skal legge vekt på, og hva som vil tjene befolkningen til slutt, sier han.

Toskedal sier ordførere gir ham beskjed om at kommunereformen må ha et visst "trøkk" for å bli gjennomført. I tillegg er ordførerne opptatt av belønningsordninger, ifølge KrF-eren.

Ap-nestleder Helga Pedersen vil ikke kommentere regjeringens planer før hun ser hva den legger fram for Stortinget.

– Vi må se forslagene i sammenheng. Det blir viktig for oss hva slags prosess vi skal ha i kommunene i tida som kommer, sier hun.

Både Toskedal og Skjelstad ønsker å avklare at Norge også i framtida skal ha tre folkevalgte nivåer.

Neste artikkel

Hjelp, nå lager de budsjett