Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Private barnehager uten tilsyn

Private barnehager i Norge mottar over 18,6 milliarder offentlige kroner per år, så å si uten å være underlagt tilsyn. Det er uholdbart.

Ifølge en rapport som ble lagt fram – og referert i Dagens Næringsliv – fredag, har kun én prosent av landets private barnehager hatt tilsyn ut fra lovens bestemmelser om resultat og utbytte. 99 av hundre private barnehager har altså ikke hatt tilsyn. Det er ugreit.

Det offentlige betaler årlig over 18,6 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager. Barnehageloven stiller krav om at pengene skal komme barna til gode. Det er årsaken til at loven setter grenser for hvor høye resultater barnehagene kan oppnå, og hvor stort utbytte eieren kan ta ut.

Det er kommunene som har ansvaret for å føre tilsyn med de private barnehagene, og påse at barnehageloven følges. Kommunene må åpenbart skjerpe tilsynet.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Agenda Kaupang, og er blant annet basert på spørreundersøkelser som er sendt ut til alle de 278 kommunene som har private barnehager. «Svarene viser at kommunene synes at dagens regelverk er uklart og at det er vanskelig å vite hvordan tilsynet skal gjennomføres», sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagens Næringsliv.

Kunnskapsministeren vil nå vurdere hva som kan gjøres for å sikre et bedre tilsyn med de private barnehagene. Det er bra – og åpenbart helt nødvendig. Ikke minst fordi rapporten viser at de kommunene som faktisk har før ført tilsyn med private barnehager, kommer til kort.

Oppsummert

Krav til private barnehager

1 Barnehageloven stiller krav om at de offentlige tilskuddene til private barnehager skal komme barna til gode. Derfor er det krav til hvor høye resultatene kan være, og hvor mye utbytte som kan tas ut av eierne.

Tilsyn mangler

2 Til tross for at private barnehager mottar over 18, 6 milliarder offentlige kroner hvert år, slipper 99 av hundre private barnehager unna tilsyn.

Kommunene kommer til kort

3 Kommuner som har ført tilsyn og krevd tilbakebetaling av penger, kommer til kort. Regelverket er for uklart, og bør tydeliggjøres.

Annonse

Agenda Kaupang har gjennomført dybdeintervjuer med de kommune som har hatt tilsyn. Ifølge Dagens Næringsliv (DN) viser intervjuene at kommunene svært sjelden når fram med tilbakebetalingskrav de har rettet mot barnehagene som etter kommunens skjønn bryter loven.

Nesten alle saker som er klaget inn til Fylkesmannen ender med at de private barnehagene får medhold. «At så få kommuner har fått medhold hos Fylkesmannen, viser at tilsynsarbeidet er veldig krevende og at regelverket er uklart», sier kunnskapsminister Henrik Asheim til DN.

Kunnskapsministeren erkjenner at tilsynet med private barnehager må skjerpes: «Dette er absolutt ikke godt nok. Skal sektoren ha legitimitet fremover, og skal vi sørge for at pengene kommer barna til gode, må vi få på plass et langt bedre tilsyn», sier Henrik Asheim til DN.

De senere årene har Norge fått store private barnehage-aktører med virksomhet i flere kommuner. Dermed blir det vanskelig for enkeltkommuner å følge pengestrømmene. Mangelen på tilsyn og tydelig lovgivning, tilsier at ytterligere lovreguleringer er nødvendig for å styrke tilsynet med private barnehager – som altså forsynes med over 18,6 milliarder offentlige kroner hvert år.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet