Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Østfold vil ha mer villsvinjakt

Svenskene har problemer med villsvinene og nå migrerer de til Norge og Østfold. En ny forvaltningsplan skal få kontroll over bestanden.

I fjor knipset vi dette bildet av villsvin i Aremark kommune i Østfold, nært svenskegrensa. Foto. Ingjerd Sørlie Yri

Det er ikke bare ulven som vandrer over svenskegrensa til Norge. I Sverige har regjeringen foreslått tiltak for å begrense bestanden etter stadig mer problemer for bøndene og flere bilulykker.

Rikskansleriet i Sverige anslår at det nå befinner seg 175.000 villsvin i landet. De siste årene har nettotilveksten vært 30 prosent per år.

I 2014 hadde 37,5 prosent av svenske bønder som dyrket korn, belgfrukter og oljefrø skader på avlinger som følge av ville dyr. De anslår at villsvin har ødelagt totalt 42,700 tonn korn i 2014.

Den svenske regjeringen foreslår nå å forby fôring av vilt som ikke er holdt i fangenskap. De foreslår også en endring i jaktloven som skal gi raskere fellingstillatelse.

– Kan bli et stort problem

For å unngå en lignende situasjon i Østfold, innførte fylkestinget en forvaltningsplan for villsvin den 22 juni. Planen ble vedtatt enstemmig.

– Tette bestander av villsvin er utfordrende for jordbruksnæringen. Det kan bli et stort problem dersom villsvin fortsetter å formere seg fritt i Østfolds skoger, uttaler Andreas Lervik, leder av næring- og kulturkomiteen, og fortsetter:

– Derfor har vi laget en forvaltningsplan for å gi jegere, grunneiere, produsenter i jordbruket og deres organisasjoner veiledning og grunnlag for forvaltning av villsvin; slik at de kan styre bestanden lokalt, og begrense skadene i jordbruket og trafikken gjennom målrettet avskyting og andre forvaltningstiltak, sier Lervik.

– Spennende jaktobjekt

Fylkesbiolog og tidligere fylkesrådmann i Østfold, Atle Haga, anslår at det befinner seg mellom 200 og 400 villsvin i fylket.

– Vi ønsker å stimulere flere til å ta del i jakta. Vi vil ikke at bestanden skal vokse seg for stor, sier han til Fredriksstad Blad.

Annonse

Haga mener villsvin er et spennende jaktobjekt og at kjøttet er velsmakende.

Villsvin kan være aktive både på dagtid og om natta, men da de normalt er meget sky for mennesker er de oftest nattaktive.

Dyrene spiser det meste og roter og graver stort sett i bakkenetter mat, både etter animalsk og vegetabilsk føde. På menyen står en rekke vekster og urter, ikke minst eike- og bøkenøtter der slike finnes, ifølge artsdatabanken.

Haga sier at dyret er vanligvis ikke farlig.

– Det er som en elg. Hvis man ser dyret på avstand, er det ok. Men møter man en mor med unger, kan hun bli aggressivt fordi hun vil beskytte barna. Da er det best å trekke seg tilbake, sier Haga til Fredriksstad Blad.

Svartelistet

Dyret har vært svartelistet i Norge siden 2007, det vil si at det er uønsket i norsk natur.

Artsdatabanken skriver at «basert på erfaringer fra Sverige er negative effekter av villsvin i første rekke knyttet til skader på jordbruksprodukter, hager, rekreasjonsområder og trafikkulykker. I forhold til landbruk synes det ikke å være noen lineær sammenheng mellom bestandsstørrelsen av villsvin og skadeomfang. I enkelte områder kan det oppstå betydelige skader ved en forholdsvis liten bestandstetthet, mens skadene i andre områder kan være begrenset og små selv ved tette villsvinbestander. Dette henger trolig sammen med landbruksområdenes fordeling i landskapet, hva som dyrkes, villsvinstammens sammensetning samt omfang av skadeforebyggende tiltak.»

Vitenskapsmuseet anslo allerede i 2008 en bestandsøkning av villsvin, hvor de mente at «klimaet ser ikke ut til å begrense utbredelsen av villsvin i Norge, men vil påvirke tettheten og variasjonen av utbredelsen i landet.»

Neste artikkel

Veterinærinstituttet er bekymret for utbredelsen av villsvin