Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fire tiltak for levende distrikter

I Norge skal man ha så lik tilgang som mulig til offentlige tjenester, samme hvor man bor i landet, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide. Han presenterer fire tiltak for levende distrikter.

Distrikt: Hvor du bor skal ikke bety noe for kvaliteten du får på tjenestene, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Colourbox

Det er politikk, ikke geografi som skal avgjøre kvaliteten på tjenestene.

1. Hvor du bor skal ikke bety noe for fødselen din.

En kvinne som skal føde er allerede i en sårbar situasjon, og hun skal gjøre en stor og viktig jobb. Hun trenger trygghet og å vite at det er noen som konsentrerer seg om akkurat henne og barnet i magen. Slik er det ikke i dag for mange kvinner som bor utenfor byene. Vi vet at flere kvinner føder på vei til sykehuset uten at det er kvalifisert helsepersonell til stede. Dette har KrF tatt opp flere ganger med regjeringen uten at noe skjer.

• Les også: Vi må skape flere arbeidsplasser utenfor byene, skriver Trine Skei Grande.

Vi mener at alle fødende skal ha god oppfølging og personer med nødvendig kompetanse rundt seg når de føder. Det skal ikke bare gjelde om du bor i byen, men også om du bor utenfor byene. Derfor må følgetjenesten styrkes, og KrF vil kjempe for at det er kompetente fagfolk på plass når de trengs. Vi trenger et godt fødetilbud i hele landet, også der det bor litt færre folk.

2. Lokalsykehusene må beholde akuttkirurgien.

For to uker siden besøkte jeg Flekkefjord sykehus og de ansatte der, som kjemper for å beholde akuttkirurgien på sykehuset. Det var rørende å se deres engasjement, og vi kommer til å jobbe videre sammen med de lokale ansatte for at akuttkirurgien skal beholdes i Flekkefjord, Odda, Narvik og andre steder som kjemper samme kamp. Da regjeringen la fram Nasjonal helse- og sykehusplan var det ingen argumenter som tilsa at et større sykehus gir et større eller bredere tilbud. Tvert om – fagmiljøene, de som kan dette – advarte mot å fjerne akuttkirurgien fra de mindre sykehusene.

Les også: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skriver at han er stolt av å si nei til alt.

Det heller ingen automatikk i at «når man er størst, så er man best.» Riksrevisjonen, som har som hovedoppgave å granske, har tvert imot slått fast at på noen områder er de minste best, og omvendt. Kvalitet går dermed på tvers av størrelsene på sykehusene. Alt henger sammen med alt. Det er et faktum at dersom man ikke har akuttkirurgi på et sykehus, vil mange pasienter ikke kunne tas imot lokalt. Hvis folk skal kunne bo i hele Norge, må de være trygge på at hjelpen er nær når den trengs. I et slikt perspektiv er akuttkirurgien på lokalsykehusene «kanarifuglen i gruva», nemlig et tiltak som gir oss en pekepinn på hvor trygg man kan føle seg i Distrikts-Norge.

«Vi ønsker blant annet en egen redningsplan for melkeproduksjonen i distriktene.»

Oppsummert

2017 er valgår. Nationen har invitert alle partilederne til å skrive gjestekommentar om distriktspolitikk hver mandag i ukene som kommer.

Annonse

3. Et levende landbruk i hele landet.

Maten vi produserer i Norge er helt unik. Den er ren og har høy kvalitet. KrF ønsker enda mer fôr- og matproduksjon på norske ressurser. Da må vi ta hele landet i bruk, og det er vår oppgave som politikere å sikre et mangfoldig landbruk. Vi ønsker blant annet en egen redningsplan for melkeproduksjonen i distriktene. Derfor foreslår vi en egen investeringspakke for 15-30 kystbrukene og melkekvoteregioner basert på produksjonsvilkårene.

KrF vil også styrke kysten vår og legge til rette for økt bearbeiding og verdiskapning langs hele den norske kysten. Det blir rett og slett feil å frakte norsk fersk fisk til Østen for bearbeiding og så returnere til markedet i Europa. Det er dårlig for miljøet og det er dårlig for arbeidsplasser knyttet til næringer vi burde holde oss med selv.

4. Flytt statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Etter Bondevik 2-regjeringen har ingen regjeringer, verken Stoltenberg 1 og 2 eller Solberg-regjeringen bidratt til etablering av statlige arbeidsplasser i regionene i samme grad. Dette var det altså KrF sammen med Victor Norman som tok ansvar for sist vi satt i regjering. Evalueringen av utflyttingen som skjedde under Bondevik 2 konkluderer, etter noen oppstartsproblemer, med at utflyttingen var vellykket ved at man verken mistet spisskompetanse eller fikk redusert kvalitet i utføringen av arbeidsoppgavene.

• Les også: Norsk landbruk går godt. Det legges ned færre gårdsbruk og bøndenes inntektsutvikling er styrket, skriver statsminister Erna Solberg.

Regionformen er ment å være en reform som flytter makt fra sentrale til regionale myndigheter. Men i tillegg bør det komme en planlagt og gjennomtenkt strategi for etablering av nye statlige arbeidsplasser til regionene. Hver region i Norge sitter på unik kompetanse som kan utnyttes bedre gjennom at det tilføres statlige arbeidsplasser innen dette kompetanseområdet. For eksempel har vi fått forslag om at landbruksdirektoratet kan flytte til Østfold. Universitetet i Ås er et sterkt kompetansemiljø på landbruk og her man få til et bra samspill. Ellers kan for eksempel Statens institutt for rusmiddelforskning flyttes til Telemark hvor Borgestadklinikken, som er verdensledende innenfor rusbehandling.

Dersom norsk distriktspolitikk skal lykkes må vi i flere bygdesamfunn lykkes med å skape både bolyst og optimisme. Det handler om å ta hele landet i bruk.

Neste artikkel

Nerdane sin store distriktsdag