– Færre beitedyr trugar artsmangfaldet

30 prosent av artsmangfaldet kan gå tapt om beitebruken går kraftig ned, ifølgje svensk økologiprofessor, som åtvarar mot å lage nasjonalparkar for rovdyr.

Beitebruk: Artsmangfaldet vil bli kraftig ramma om beitedyra forsvinn, ifølgje svensk økologiprofessor, som viser til at ei rekkje plantar, blomar, insekt, fuglar og dyr gjennom millionar av år har levd i tett samspel med beitedyra. Begge foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Beitebruk

Etter lamminga er det 2,2 mill. sauer og lam i Norge. Rundt 1,9 mill. av dei er på utmarksbeite om sommaren, ifølgje Norsk Sau og Geit (NSG).

Fôropptaket på utmarksbeite var på rundt 300 mill. fôreiningar i 2015, ned frå ca. 330 mill. i 2005 og frå 750 mill. i 1939. Beitinga tilsvarar grasproduksjonen på 1 mill. dekar dyrka jord, ifølgje NSG.

Sverige, som Norge, er eit av få land i Europa med beitekrav for drøvtyggarar og tilskot til beiting. Sverige har rundt 3 mill. dekar beiteareal, i hovudsak søraust i landet, ifølgje Emanuelsson.

– Mange artar er heilt avhengige av beitedyr. Om vi utfører eit eksperiment og fjernar alle beitedyr, så vil 30 prosent av alle artane forsvinne innan 30 år. Kanskje òg endå fleire, og landskapet vil bli heilt forandra, seier økologiprofessoren ved Centrum för biologisk mångfald, som er eit samarbeid mellom Sveriges lantbruksuniversitet og Uppsala universitet.

– Redda av beitedyr

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 699,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel